Preliminarna lista stipendija Ministarstva za obrazovanje ZDK

Na osnovu raspisanog Konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija sa prebivalištem na području ZE-DO kantona za akademsku 2022/2023. godinu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZE-DO kantona, Komisija je izvršila bodovanje-rangiranje i  Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti objavljuje Preliminarnu listu prema broju ostvarenih bodova.

 Rezultati bodovanja – rangiranja mogu se pogledati na oglasnoj ploči Grada Visoko i na web stranici grada Visoko, počev od 15.05.2023. godine.

            Kandidati koji smatraju da nisu realno bodovani i rangirani mogu podnijeti pisani prigovor u roku od 8 dana (od dana objavljivanja Obavijesti) Službi za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti, na protokol Grada Visoko, do 23.05.2023. godine.

PRELIMINARNA LISTA