Preliminarna lista za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa

Na osnovu raspisanog Konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija sa prebivalištem na području Grada Visoko za akademsku 2021./2022. godinu, iz Budžeta Grada Visoko, Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti je izvršila bodovanje-rangiranje i objavila Preliminarnu listu prema broju ostvarenih bodova.

Rezultati bodovanja – rangiranja mogu se pogledati na oglasnoj ploči Grada Visoko i na web stranici Grada Visoko, počev od 04.08.2022. godine.

Kandidati koji smatraju da nisu realno bodovani i rangirani mogu podnijeti pisani prigovor u roku od 8 dana ( od dana objavljivanja Obavijesti ) Službi za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti, na protokol Grada Visoko, odnosno do 12.08.2022. godine.

PRELIMINARNA LISTA