Privremena zabrana saobraćaja u ulici Branilaca u četvrtak i petak

Na osnovu člana 13. stav 4. i člana 43. Zakona o cestama FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 12/10, 16/10 i 66/13),  člana 11. Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama na području općine Visoko („Službeni glasnik općine Visoko“, broj: 6/09, 1/17, 10/18, 5/21 i 6/21), člana 30. Statuta Grada Visoko („Službeni glasnik Grada Visoko“ broj: 10/21) i člana 200. Zakona o upravnom postupku („Službene novine FBiH“, broj: 2/98, 48/99 i 61/22),  po službenoj dužnosti, Gradonačelnik     d o n o s i:

R  J  E  Š  E  NJ  E

1.  Radi izvođenja radova na realizaciji Ugovora – Rekonstrukcija kanalizacione i oborinske mreže i rekonstrukcija vodovoda Visoko – naselja Hadžijina voda, uvodi se privremena zabrana saobraćaja za sva motorna vozila u ulici Branilaca (od raskrsnice kod objekta “Vema” do ulaza u JU Dom zdravlja Visoko) i to:

– u četvrtak 06.04.2023. godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 sati i

– u petak 07.04.2023. godine, u vremenskom periodu od 07:00 do 17:00 sati.

2.  U periodu zabrane saobraćaja sva motorna vozila se usmjeravaju na sporedne  ulice.

3.  Zadužuje se Konzorcij “ADO-TRANS” d.o.o. Visoko i “TERMO-BETON” d.o.o. Breza da postavi privremenu saobraćajnu signalizaciju na lokaciji iz tačke 1. ovog rješenja, a prema Pravilniku o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanja radova i prepreka na cesti i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlaštena osoba (“Službeni glasnik BiH, broj: 16/07 i 61/07).

4.  Za sve štete koje nastanu zbog privremene obustave saobraćaja učesnicima u saobraćaju i drugim licima, a zbog propusta podnosioca zahtjeva, snosit će podnosilac zahtjeva.