PROGRAM utroška sredstava iz Budžeta Grada Visoko za podršku poljoprivredi u 2021. godini

Na osnovu čl.12.i 26. Zakona o poljoprivredi (“Sužbene novine FBiH” broj: 88/07,4/10 i 7/13.) čl.12. Privremene Statutarne odluke Grada Visoko, (“Službeni glasnik Općine Visoko broj: 5/19”) i odredbi Odluke o izvršenju Budžeta Grada Visoko za 2021. godinu (“Službeni glasnik Grada Visoko broj: 2/21”), Gradonačelnik Grada Visoko donosi:

PROGRAM

utroška sredstava iz Budžeta Grada Visoko

za podršku poljoprivredi u 2021. godini

1.Podaci o programu

Program utroška sredstava iz Budžeta Grada Visoko za podrške  u poljoprivredi za 2021. godinu sa kriterijima raspodjele temelji se na odobrenim sredstvima za ovu namjenu u Budžetu Grada Visoko za 2021. godinu sa pozicije “Poticaj za poljoprivrednu proizvodnju”.

 1. Period realizacije programa

Isplata podrške se odnosi na poljoprivrednu proizvodnju koja će se realizovati u periodu 01.01-31.12.2021. godine.

 1. Raspoloživi iznos sredstava: 270.000,00 KM
 1. Namjena programa

Podrška u poljoprivrednoj proizvodnji

 1. Korisnici programa

Registrovani poljoprivredni proizvođači: fizička lica, poljoprivredni obrti

 1. Izvor sredstava

Budžet Grada Visoko za 2021. godinu, pozija:“Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji”

UVOD

Programom utroška sredstava iz Budžeta Grada Visoko namjenjenih za podršku u oblasti poljoprivrede za 2021.godinu. Grad Visoko nastoji stvoriti što povoljnije uslove za intenzivniji razvoj poljoprivredne proizvodnje, podržati proizvođače za proizvodnju veće količine  poljoprivrednih proizvoda za vlastite potrebe i potrebe tržišta, podržati organizovanu kooperativnu proizvodnju i plasman tržišnih viškova poljoprivrednih proizvoda. Pored ovog cilja postoje i drugi specifični ciljevi Programa, a to su:

 • osposobljavanje tržišno orjentisanih proizvođača,
 • intNeziviranje postojeće poljoprivredne proizvodnje,
 • značajnije korištenje poljoprivrednog zemljišta i drugih raspoloživih resursa,
 • očuvanje radnih mjesta u oblasti poljoprivrede i mogućnosti samozapošljavanja

Po čl.2. Zakona o poljoprivredi (“Sužbene novine FBiH” broj:88/07, 4/10 7/13.) navedeno je da jedinice lokalne samouprave mogu osigurati  novčane podrške za razvoj poljoprivrede, te je u skladu s tim i u Budžetu Grada Visoko za 2021. godinu odobreno 270.000,00 KM za podršku  poljoprivrednoj proizvodnji. Program utroška sredstava iz Budžeta Grada Visoko za podršku poljoprivrednoj proizvodnji za 2021.godinu podrazumijeva jednokratne isplate za stimulisanje animalne i biljne proizvodnje, samozapošljavanje, te za edukacije, promociju i druge  aktivnosti vezane za  poljoprivrednu proizvodnju, te za dugovanja iz prethodne godine prema poljoprivrednicima.

Nakon usvajanja Programa od strane Gradonačelnika, Služba nadležna za poslove poljoprivrede će u saradnji sa udruženjima poljoprivrednika i sredstvima javnog informisanja obavijestiti poljoprivredne proizvođače o poticajnim mjerama, kao i o kriterijima koji moraju biti ispunjeni da bi podrška bila odobrena krajnjem korisniku (registrovanom poljoprivredniku).

Pri izradi Programa za 2021.godinu koristio se uvid u slijedeće:

 • resursne mogućnosti Grada Visoko
 • kontinuitet poticajnih mjera i iskustva u realizaciji novčanih poticaja prethodnih godina
 • analiza Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji (“Sl. novine FBiH”,broj. 32/17, 55/17, 56/18.)
 • analiza Programa novčanih poticaja u poljoprivredi Vlade Zeničko-dobojskog kantona
 • analize proizvodnji na području Grada Visoko za koju se ostvaruju poticajna sredstva
 • sugestije učesnika u sektoru poljoprivrede, sugestije udruženja poljoprivrednih proizvođača, saradnja sa međunarodnim humanitarnim organizacijama koje učestvuju u sufinansiranju projekata i dr.)
 • iznos odobrenih sredstava u Budžetu Grada Visoko za tekuću godinu

Na osnovu gore navedenog sačinjen je Program utroška novčanih sredstava sa pozicije “Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji”.

Svrha programa

Svrha programa je nastaviti podršku prioritetnim mjerama u okviru raspoloživih sredstava za ovu namjenu.

NAČIN OSTVARIVANJA PODRŠKE I KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA

OPĆE ODREDBE

Novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji mogu ostvariti poljoprivredni proizvođači:

 1. Koji imaju imaju zasnovanu proizvodnju na području grada Visoko
 2. Porodična poljoprivredna gazdinstva (obrti u poljoprivredi, fizička lica) koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata, Registar pčelara i pčelinjaka FBiH u Gradu Visoko,te da su obavili ažuriranje podataka u 2021.godini do zakonski predviđenog roka.
 3. Lica koja blagovremeno podnesu zahtjev za podršku s potrebnom dokumentacijom i ispune sve propisane kriterije
 4. Zahtjev za jednu ili više vrsta proizvodnje podnosi nosilac poljoprivednog gazdinstva (za svaku vrstu proizvodnje podnosi poseban zahtjev). Podnošenje zahtjeva se vrši u predviđenim rokovima za svaku vrstu podrške naznačenih u Programu.
 5. Svi podneseni zahtjevi moraju biti u skladu sa ažurnim podacima iz RPG I RK (Služba će navedene podatke službeno provjeriti i uporediti sa podnesenim zahtjevom)
 6. Ispunjavanje kriterija u svakom pojedinačnom slučaju će utvrditi komisija imenovana od strane Gradonačelnika. Nakon provjere dokumentacije sačinjavanja zapisnika, uvida na terenu i obračuna, odobreni iznos podrške se uplaćuje na tekući račun korisnika.

Ukoliko komisija utvrdi  da  podnosilac zahtjeva ne ispunjava kriterije, isti se pismeno obavještava, a predmet arhivira.

Iznos sredstava podrške sa kriterijima

Novčana sredstva odobrena u Budžetu Grada Visoko za 2021. godinu iznose 270.000,00 KM na poziciji “Poticaj  poljoprivredi”. Sredstva se raspoređuju u više oblasti poljoprivrede i druge namjene, a u skladu sa Programom utroška sredstava i razvrstana su u četiri modela:

A) Model podrške animalnoj proizvodnji

B) Model podrške biljnoj proizvodnji

C) Model ostale vrste podrške

D) Nerealizovani zahtjevi iz prethodne godine

A/1PODRŠKA  ZA ANIMALNU PROIZVODNJU

1.1. Proizvodnja i prerada  mlijeka

1.2. Pčelarska proizvodnja

B/2 PODRŠKA ZA BILJNU PROIZVODNJU

2.1. Proizvodnja povrća, cvijeća i jagode u plasteniku/stakleniku

2.2. Proizvodnja  povrća na otvorenom

2.3. Proizvodnja maline

2.4. Proizvodnja jagode

C/3 OSTALE VRSTE PODRŠKE

3.1.Edukacije za poljoprivrednike

D/4 NEREALIZOVANI ZAHTJEVI IZ PRETHODNE GODINE

4.1 Dugovanja prema poljoprivrednicima iz prethodne godine

Napomena:

Ukoliko se planirana sredstva po vrstama novčanih poticaja iz objektivnih razloga  u cijelosti ili djelimično ne iskoriste, ista se mogu preusmjeriti sa jedne pozicije na drugu unutar Programa, uz saglasnost Gradonačelnika.

POSEBNE ODREDBE

A/1. ANIMALNA PROIZVODNJA

 • Proizvodnja mlijeka
 • Registrovan obrt osnovno zanimanje

Pravo na podršku imaju proizvođači svježeg kravljeg mlijeka koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata kao obrti osnovno zanimanje, koji su u sistemu otkupa mlijeka ili  vrše preradu mlijeka na gazdinstvu i ispunjavaju slijedeće uslove:

 1. a) da u vrijeme sačinjavanja zapisnika u uzgoju imaju najmanje 7 muznih krava
 2. b) starost grla u vrijeme sačinjavanja zapisnika ne može biti manja od 24 mjeseca
 3. c) da su grla obilježena ušnom markicom

Iznos podrške je do 600 KM/obrt  

Uz zahtjev za podršku podnosilac zahtjeva dostavlja slijedeću dokumentaciju:

 1. Uvjerenje nadležne gradske službe da je obrt aktivan
 2. Pasoš goveda na ime podnosioca zahtjeva (neovjerena kopija, a original mora imati na farmi)
 3. Kopija rješenja o registraciji djelatnosti
 4. Lista stočnog fonda – izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava
 5. Uvjerenje porezne uprave izdato u tekućoj godini iz koje je vidljivo da podnosilac zahtjeva nema dospjelih, a neizmirenih obaveza
 6. Uvjerenje uprave za indirektno oporezivanje izdato u tekućoj godini iz koje je vidljivo da podnosilac zahtjeva nema dospjelih, a neizmirenih obaveza –za obrte koji su u sistemu PDV-a.
 7. Kopija potvrde računa banke

Krajnji rok podnošenja zahtjeva  je 01.08.2021. godine.

1.1.2   Registrovan obrt –dopunsko zanimanje

Pravo na podršku imaju proizvođači svježeg kravljeg mlijeka koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata kao obrti dopunsko zanimanje, koji su u sistemu otkupa mlijeka ili vrše preradu mlijeka na gazdinstvu i ispunjavaju slijedeće uslove:

 1. da u vrijeme sačinjavanja zapisnika u uzgoju  ima  najmanje 3 muzne krave u sistemu otkupa ili za vlastitu preradu mlijeka
 2. b) starost grla u vrijeme sačinjavanja zapisnika ne može biti manja od 24 mjeseca
 3. c) da su grla obilježena ušnom markicom

Visina podrške je do 300,00 KM/obrt   

Uz zahtjev za podršku podnosilac zahtjeva dostavlja slijedeću dokumentaciju:

1.Uvjerenje nadležne gradske službe da je obrt aktivan

 1. Kopija rješenja o registraciji
 2. Pasoš goveda na ime podnosioca zahtjeva (neovjerena kopija, a original mora imati na farmi)
 3. Lista stočnog fonda – izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava

5.Uvjerenje porezne uprave izdato u tekućoj godini iz koje je vidljivo da podnosilac zahtjeva nema dospjelih, a neizmirenih obaveza

 1. Kopija potvrde računa banke

Krajnji rok podnošenja zahtjeva  je 01.08.2021. godine.

1.1.3  Podrška za uzgoj mliječih krava  – fizička lica

Proizvođač ostvaruje pravo na novčanu podršku za uzgoj muznih krava u sistemu otkupa mlijeka  i ispunjava slijedeće uslove:

 1. a) U uzgoju ima minimalno tri muzne krave u sistemu otkupa mlijeka
 2. b) Posjeduje ugovor sa registrovanim otkupljivačem kojem isporučuje mlijeko

Iznos podrške je do 40,00 KM/ grlu – max iznos podrške je do 120,00 KM

Uz zahtjev za podršku podnosilac zahtjeva dostavlja slijedeću dokumentaciju:

 1. Pasoš goveda – neovjerena kopija, a original mora imati na farmi
 2. Ugovor sa registrovanim otkupljivačem – ovjerena kopija
 3. Dokaz o isporuci mlijeka od otkupljivača za zadnja tri mjeseca – (otkupni blok)
 4. Lista stoke – izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava
 5. Kopija potvrde računa banke

 Krajnji rok podnošenja zahtjeva je: 01.08.2021. godine

1.2. Pčelarska proizvodnja

Pravo na podršku imaju pčelari, fizička lica i registrovani obrti sa područja grada Visoko koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar pčelara i pčelinjaka FBiH, te da su članovi udruženja pčelara, da posjeduju košnice stacionirane na području grada Visoko ili posjeduju odobrenje općine/grada za smještaj selećeg pčelinjaka.

Podrška iznosi :

10 KM /košnici – obrti

  7 KM/košnici – fizička lica

Navčana naknada se ostvaruje za minimalno 10 i maximalno 30 košnica

Uz zahtjev za podršku  podnosilac dostavlja slijedeću dokumentaciju:

1.Originalnu potvrdu izdatu od strane Udruženja pčelara kojom se potvrđuje da podnosilac zahtjeva ima prijavljene košnice sa pčelama;

 1. Ovjerenu izjavu o broju pčelinjih drštava
 2. Kopiju potvrde o otvorenom bankovnom računu;
 3. Uvjerenje porezne uprave izdato u tekućoj godini iz koje je vidljivo da podnosilac zahtjeva nema dospjelih, a neizmirenih obaveza (za obrte)
 4. Pčelari čije se pčele nalaze na teritoriji druge općine/grada, prilažu ovjerenu kopiju rješenja o odobrenju za smještaj pokretnog pčelinjaka.

Krajnji rok podnošenja zahtjeva  je 01.10.2021. godine.

B/2 BILJNA PROIZVODNJA

2.1. Podrška za poljoprivrednu proizvodnju u plastenicima i staklenicima

Pravo na podršku mogu ostvariti poljoprivredni proizvođači fizička lica i obrti (osnovno i dopunsko zanimanje) upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i  registar klijenata  koji ispunjavaju slijedeće uslove:

 1. Da u plasteniku/stakleniku imaju zasnovanu proizvodnju povrća, cvijeća i jagode
 2. Da je visina konstrukcije plastenika u najvišem dijelu minimalno 2 metra
 3. Da su plastenici sa UV folijom, zatvoreni sa čeonih strana i montiranim vratima.

2.1.1 Podrška za plasteničku/stakleničku proizvodnju povrća, cvijeća i jagoda –obrt osnovno zanimanje

Pravo na podršku mogu ostvariti poljoprivredni proizvođači koji imaju registrovan obrt u poljoprivrednoj djelatnosti kao osnovno zanimanje i imaju zasnovanu proizvodnju povrća, cvijeća i jagode na minimalnoj površini 500 m2 pod plastenicima.

Iznos podrške je do 600,00 KM/obrt

Uz zahtjev za podršku podnosilac dostavlja slijedeću dokumentaciju

 1. Lista korištenja zemljišta iz Registra poljoprivrednih gazdinstava sa naznačenom proizvodnjom u plasteniku
 2. Uvjerenje nadležne gradske službe da je obrt aktivan
 3. Ovjerena kopija rješenja o registraciji djelatnosti
 4. Uvjerenje porezne uprave izdato u tekućoj godini iz koje je vidljivo da podnosilac zahtjeva nema dospjelih, a neizmirenih obaveza.
 5. Kopija potvrde računa banke

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 01.07.2021. godine.

2.1.2 Podrška za plasteničku/stakleničku proizvodnju povrća, cvijeća i jagoda –obrt dopunsko  zanimanje

Pravo na podršku mogu ostvariti poljoprivredni proizvođači koji imaju registrovan obrt u poljoprivrednoj djelatnosti kao dopunsko zanimanje. Podrška se ostvaruje za zasnovanu proizvodnju  povrća, cvijeća i jagode  na minimalnoj površini plastenika od 300 m2.

Iznos podrške je do 300,00 KM/obrt

 

Uz zahtjev za podršku podnosilac dostavlja slijedeću dokumentaciju:

 1. Lista korištenja zemljišta iz Registra poljoprivrednih gazdinstava sa naznačenom proizvodnjom u plasteniku
 2. Uvjerenje nadležne gradske službe da je obrt aktivan
 3. Kopija rješenja o registrovanoj djelatnosti
 4. Uvjerenje porezne uprave izdato u tekućoj godini iz koje je vidljivo da podnosilac zahtjeva nema dospjelih, a neizmirenih obaveza
 5. Kopija potvrde računa banke

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 01.07.2021. godine.

 

2.1.3. Podrška za plasteničku/stakleničku proizvodnju povrća, cvijeća i jagode –fizička lica

Pravo na podršku mogu ostvariti poljoprivredni proizvođači fizička lica koji imaju zasnovanu proizvodnju povrća, cvijeća i jagode u plastenicima na minimalnoj površini od 300 m2  i maksimalnoj površini do 400 mpod plastenicima.

 Iznos podrške je do 0,80 KM/ m2

Uz zahtjev za podršku podnosi se slijedeća dokumentacija:

 1. Lista korištenja zemljišta iz Registra poljoprivrednih gazdinstava za 2021. godinu sa naznačenom proizvodnjom u plasteniku.
 2. Kopija potvrde računa banke

Krajnjiji rok za podnošenje zahtjeva je 01.07.2021. godine.

 

3.1 Podrška za proizvodnju povrća na otvorenom

Pravo na podršku mogu ostvariti poljoprivredni proizvođači koji imaju registrovan obrt u poljoprivrednoj djelatnosti, imaju zasnovanu proizvodnju povrća na naminimalnoj površini od       0,5 ha, a koji nisu ostvarili novčanu podršku za proizvodnju povrća u plastenicima/staklenicima ili novčanu podršku za proizvodnju mlijeka – registrovani obrti.

3.1.1 Podrška za proizvodnju povrća na otvorenom – osnovno zanimanje

Iznos podrška je do 450,00 KM/obrt

Uz zahtjev za podršku podnosilac zahtjeva dostavlja slijedeću dokumentaciju:

1.Uvjerenje nadležne gradske službe da je obrt aktivan

2.Lista korištenja zemljišta iz Registra poljoprivrednih gazdinstava sa prikazanom proizvodnjom za tekuću godinu

 1. Kopija rješenja o registrovanoj djelatnosti

4.Uvjerenje porezne uprave izdato u tekućoj godini iz koje je vidljivo da podnosilac zahtjeva nema dospjelih, a neizmirenih obaveza

5.. Kopija potvrde računa banke

3.1.2. Podrška za proizvodnju povrća na otovrenom – dopunsko zanimanje

Iznos podrška je do 250,00 KM/obrt

Uz zahtjev za podršku podnosilac zahtjeva dostavlja slijedeću dokumentaciju:

1.Uvjerenje nadležne gradske službe da je obrt aktivan

2.Lista korištenja zemljišta iz Registra poljoprivrednih gazdinstava sa prikazanom proizvodnjom za tekuću godinu

3.Uvjerenje porezne uprave izdato u tekućoj godini iz koje je vidljivo da podnosilac zahtjeva nema

dospjelih, a neizmirenih obaveza

 1. Kopija potvrde računa banke

Krajnjiji rok za podnošenje zahtjeva je 01.07.2021. godine.

4.1 Podrška za proizvodnju maline

Pravo na podršku mogu ostvariti proizvođači maline, fizička lica i obrti čije se parcele nalaze na području grada Visoko i imaju zaključen Ugovor sa otkupljivačem na području FBiH. Podrška za obrte iznosi do 0,15 KM/kg, a za fizička lica iznosi do 0,10 KM/kg.

Minimalna količina maline za koju se ostvaruje podrška je 700 kg, a maksimalna 5000 kg

4.1.1. Obrt –osnovno zanimanje

Uz zahtjev za podršku podnosilac dostavlja slijedeću dokumentaciju:

 1. Dokaz o otkupljenim količinama maline od stane otkupljivača/prerađivača
 2. Ugovor sa otkupljivačem/prerađivačem – ovjerena kopija
 3. Lista korištenja zemljišta iz Registra poljoprivrednih gazdinstava sa upisanim zasadom maline za tekuću godinu
 4. Uvjerenje porezne uprave izdato u tekućoj godini iz koje je vidljivo da podnosilac zahtjeva nema dospjelih, a neizmirenih obaveza
 5. Kopija potvrde računa banke

4.1.2. Prizvođači maline – fizička lica

Uz zahtjev za podršku podnosilac dostavlja slijedeću dokumentaciju:

 1. Dokaz o otkupljenim količinama maline od stane otkupljivača/prerađivača
 2. Ugovor sa otkupljivačem/prerađivačem – ovjerena kopija

3.Lista korištenja zemljišta iz Registra poljoprivrednih gazdinstava sa upisanim zasadom maline za tekuću godinu

 1. Kopija potvrde računa banke

Krajnji rok podnošenja zahtjeva je  30.11.2021. godine.

5,1.Podrška za proizvodnju jagode

Pravo na podsticaj imaju proizvođači jagode, fizička lica i obrti upisani u Registar poljoprivrednih proizvođača koji imaju zasnovanu proizvodnju jagode na površini od minimalno 0,1 ha (ažurni podaci iz RPG-a)

Visina podrške  iznosi:

 • do 100,00 KM/dunum – fizička lica
 • do 120,00 KM/dunum – registrovani obrt –dopunska djelatnost
 • do 150,00 KM/dunumu – registrovani obrt –osnovno zanimanje

Maksimalna površina za koju se ostvaruje podrška je 0,3 ha.

5.1.1.Podrška za proizvodnju jagode –obrt osnovno i dopunsko zanimanje

Uz zahtjev za podršku podnosilac dostavlja slijedeću dokumentaciju

 1. Ažurnu listu korištenja sa prikazanom površinom pod zasadom jagode

2.Uvjerenje nadležne gradske službe da je obrt aktivan

3.Kopija rješenja o registraciji obrta

4.Uvjerenje porezne uprave izdato u tekućoj godini iz koje je vidljivo da podnosilac zahtjeva nema dospjelih, a neizmirenih obaveza

 1. Kopija potvrde računa banke
 • Podrška za proizvodnju jagode –fizička lica

Uz zahtjev za podršku podnosilac dostavlja slijedeću dokumentaciju

1  Listu korištenja zemljišta iz Registra poljoprivrednih gazdinstava sa prikazanom površinom jagode za tekuću godinu

2.. Kopija potvrde računa banke

Rok za podnošenje zahtjeva je 15.06.2021. godine.

 1. C) OSTALE VRSTE PODRŠKE

6.1.Podrška za sufinansiranje projekata u saradnji sa humanitarnim organizacijama

Podrška je namjenjena za sufinansiranje projekta nabavke plastenika i zasnivanje novih zasada jagode  u saradnji sa međunarodnim organizacijama, a koje imaju za cilj  ekonomsko osnaživanje porodica sa minimalnim prihodima.

Zahtjevi za navedenu podršku podnose se po objavljenom javnom pozivu sa kriterijima koji će se utvrditi u saradnji sa humanitarnom organizacijom Muslim Aid i Caritas BiH

6.2 Podrška i organizacija stručnih predavanja i savjetovanja poljoprivrednih proizvođača

Podrška i organizacija stručnih predavanja podrazumijeva organizaciju stručnog savjetovanja zainteresovanih poljoprivrednih proizvođača, a vezano za aktuelne teme iz različitih poljoprivrednih proizvodnji u 2021. godini.

Nakon usvajanja Programa od strane Gradonačelnika, isti će se objaviti na lokalnim TV i radio sredstvima informisanja, oficijelnoj web stranici Grada Visoko, te dostaviti registrovanim udruženjima poljoprivrednih proizvođača na području grada Visoko. Nadležna  Služba će u toku godine objavljivati pojedinačne obavijesti zajedno sa kriterijima, rokovima i neophodnom dokumentacijom za prijavu za podršku. Po realizaciji Programa, komisija će sačiniti izvještaj o utrošku sredstava za sve proizvodnje navedene u Programu.

Tabelarni prikaz sa iznosima podrške po jedinici mjere

R/B

Naziv podrške

Iznos sredstava za podršku

Procjena sredstava

A1.

 PODRŠKA ZA ANIMALNU PROIZVODNJU

 

 

1.1

Podrška za mliječne krave u sistemu otkupa mlijeka i prerađivačima mlijeka

 

 

1.1.1

Registrovani obrt osnovno zanimanje

 

600,00 KM/obrt

    40.000,00 KM

1.1.2.

Registrovani obrt – dopnsko zanimanje

300,00 KM/obrt

      1.200,00 KM

1.1.3.

Muzne  krave u sistemu otkupa mlijeka

 (fizička lica)

40,00KM/grlu

 

    20.000,00 KM

1.2

Poticaj za pčelinja društva

   

1.2.1

Registrovan obrt

10,00 KM/košnici

         600,00 KM

1.2.2.

Pčelari –fizička lica

7,00   KM/košnici

    10.000,00 KM

A1.

Ukupno animalna proizvodnja

 

    71.800,00 KM

B/2

 PODRŠKA ZA BILJNU PROIZVODNJU

 

 

2.1.

Podrška proizvočima povrća u plastenicima

 

 

2.1.1.

Registrovan obrt – osnovno zanimanje

600,00 KM/obrt

    54.000,00 KM

2.1.2.

Registrovan obrt –dopunsko zanimanje

300.00 KM/obrt

         600,00 KM

2.1.3.

Fizička lica

0,80KM/m2

      3.385,00 KM

2.2.

Proizvodnja maline

   

2.2.1

Registrovan obrt

0,15KM/kg

      1.500,00 KM

2.2.2

Fizička lica

0,10 KM/kg

    40.000,00 KM

2.3.

Proizvodnja jagode

   

2.3.1.

Registrovan obrt –osnovno zanimanje

150,00 KM/dunum

        880,00 KM

2.3.2.

Registrovan obrt –dopunsko zanimanje

120,00 KM/dunum

         500,00 KM

2.3.3

Fizička lica

100,00 KM/dunum

      5.000,00 KM

       

B2.

Ukupno biljna proizvodnja

 

 105.865,00 KM

C3.

OSTALE PODRŠKE

   

3.1

Edukacija poljoprivrednika

4  predavanja

      800,00 KM

3.2

Sufinansiranje projekata u saradnji sa humanitardnim organizacijama

Nabavka plastenika i sadnica jagode

  55.000,00 KM

C3.

Ukupno ostale podrške

 

    55.800,00 KM

D/1

NEREALIZOVANI ZAHTJEVI IZ PRETHODNE GODINE

 

      

4.1

Nerealizovani zahtjevi klijenata iz prethodnih godina za biljnu,animalnu proizvodnju i ugovorenu proizvodnju povrća

Dugovanja iz prethodne godine za plasteničku i pčelarsku proizvodnju (fizička lica), i jesenju sjetvu

 

 

 36.535,00 KM

D1.

Ukupno neralizovani zahtjevi iz prethodne godine

 

36.535,00 KM

 

SVE UKUPNO A+B+C+D

 

 

270.000,00 KM

Obrazac se može preuzeti u Šalter sali Grada Visoko i na web stranici www.visoko. gov.ba

PRIJAVNI OBRAZAC