Rješavanje problematike napuštenih pasa i pasa lutalica na području Visokog

Stupanjem na snagu Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja BiH od 2009. godine ( Sl. list BiH br. 25/09), mnogi gradovi u Bosni i Hercegovini susreli su se sa problemom velikog broja napuštenih pasa i pasa lutalica.

U cilju rješavanja problematike prekomjernog broja napuštenih pasa i pasa lutalica na području grada Visoko trenutno funkcionišu dva privremena skloništa za napuštene pse i pse lutalice. U skloništima je trenutno smješteno oko stotinu pasa, što je i maksimalna kapacitiranost istih. Udruženje građana “Sretna šapa” Visoko vodi brigu o privremenim skloništima sa pružanjem potrebne veterinarske zaštite i osiguranjem ishrane u skladu sa važećim zakonskim propisima i ugovorenim obavezama.

U posljednje vrijeme broj pasa lutalica na području grada Visoko se dodatno povećao, usljed neodgovornog društvenog odnosa prema životinjama, napuštanjem vlasničkih pasa, a naročito dovoženjem i ostavljanjem pasa sa drugih područja i susjednih općina.

Ovom prilikom obavještavamo sve posjednike pasa na području grada Visoko da su u skladu sa važećim zakonskim propisima, Pravilnikom o identifikaciji i vođenju evidencije pasa, mačaka i pitomih vretica u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 96/16), i odredbama Odluke o uslovima i načinu držanja pasa, te načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim psima na području grada Visoko („Službeni glasnik Grada Visoko“ broj: 11/21), dužni izvršiti vakcinisanje i registrovanje pasa u nadležnoj veterinarskoj stanici koja vodi registar pasa, da je zabranjeno napuštati pse, te da prilikom vršenja nadzora nad poštivanjem odredbi ove Odluke nadležni inspektori imaju pravo i obavezu da izreknu novčanu kaznu prekršajnim nalogom.

Također, u skladu sa odredbama navedene Odluke zabranjeno je dovođenje i napuštanje pasa na područje grada Visoko sa područja drugih općina.

Nadležna Služba Grada Visoko se obratila pismenim putem MUP ZDK, PS Visoko da u narednom periodu pojačaju kontrolu u saobraćaju radi identifikacije i sankcionisanja lica koja vrše dovoženje pasa i ostavljanje istih na području grada Visoko.

GRAD VISOKO

Služba za infrastrukturu, ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove