U četvrtak 16.09.2021.godine 10. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko

Na osnovu člana 166. Poslovnika Gradskog vijeća Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11,02/14, 02/19) i („Službeni glasnik Grada Visoko“ broj:3/20) , a u smislu odredbi o javnosti u radu, Gradsko vijeće Visoko izdaje:

O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će se 10. redovna  sjednica Gradskog vijeća Visoko saziv 2020 – 2024 godina održati: 16.09.2021. godine (četvrtak) u sali Gradskog vijeća Visoko, sa početkom u 14:00 sati

sa sljedećim:

  D N E V N I    R ED

1. Izvod iz zapisnika sa 9. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko

2. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Kolegija Gradskog vijeća Visoko saziva 2020 – 2024. godina

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća

3. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova radnih tijela Gradskog vijeća Visoko

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća

4. Prijedlozi odluka  o  Gradskoj izbornoj komisiji Visoko:

4.1. Prijedlog odluke o razrješenju člana Gradske izborne komisije Visoko

4.2. Prijedlog odluke o razrješenju člana Gradske izborne komisije Visoko        

4.3. Prijedlog odluke o imenovanju člana Gradske izborne komisije Visoko

4.4. Prijedlog odluke o imenovanju člana Gradske izborne komisije Visoko

IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar    Gradskog  vijeća Visoko

5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Gradonačelniku Grada Visoko da potpiše aneks sporazuma o sufinansiranju nabavke opreme  za potrebe JU „Dom zdravlja“ Visoko između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Grada Visoko

IZVJESTILAC: Emir Fejzović, pomoćnik Gradonačelnika

6. Prijedlog zaključka o potvrđivnju  prisustva i učešća  predstavnika  Grada Visoko   na   XII      redovnoj Skupštini  JP„Veterinarska   stanica “ d.o.o. Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnika  i predstavnik Grada u Skupštini javnih preduzeća

7. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Grada Visoko u Skupštini JKP  „Visoko“   d.o.o. Visoko za konačno  imenovanje Nadzornog odbora

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnika

8. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Grada Visoko u  Skupštini JKP „Gradska    groblja“ d.o.o. Visoko za konačno imenovanje  Nadzornog odbora

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnika

9. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Grada Visoko u Skupštini JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko za konačno  imenovanje Nadzornog odbora

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnika 

10. Prijedlozi akata iz imovinsko – pravne oblasti:        

10.1.  Prijedlog zaključka o izjašnjenju na pravo preče kupovine za k.č. 399/3 i 399/4 KO Gorani

10.2.  Prijedlog zaključka o izjašnjenju na pravo preče kupovine za k.č. 4173 KO Visoko

10.3.  Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti  MZ Dobrinje za prodaju nekretnine k.č.221/2E2 KO Dobrinje

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnika

11. Izvještaj o  izvršenju Budžeta Grada Visoko za  period  01.01.2021.-  30.06.2021.godine

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnika

12. Informacija o stanju u oblasti boračko-invalidske zaštite i ostvarivanju prava pripadnika boračke populacije Grada Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ahmetović, pomoćnica Gradonačelnika

13. Vijećnička pitanja i inicijative

Napomena: Molim Vas da poštujete utvrđene mjere epidemiološke zaštite, uz nošenje zaštitne opreme, držanja propisanog rastojanja i poštujete raspored sjedenja u sali  Gradskog vijeća Visoko, kao i da se blagovremeno prijavite i evidentirate kod ulaska u salu.

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Gradskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća, kako slijedi:

1. Komisija za budžet, finansije i ekonomska pitanja (13.09.2021.god. 14:00 sati)

2. Komisija za izbor i imenovanja (13.09.2021.god 14:30 sati)

3. Komisija za društvene djelatnosti  (13.09.2021.god. 15:00 sati)

4. Komisija za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju (14.09.2021.god 15:00 sati)

5. Komisija za statut i propise (14.09.2021.god.  15:30 sati)