Učešće javnosti u postupcima obnove okolinske dozvole – benzinska pumpa

Ministarstvu za prostoro uređenje, promet i komunikaciju i zaštitu okoline Zeničko –  dobojskog kantona obratio se investitor “MAHIR” d.o.o. Visoko sa Zahtjevom  za obnovu okolinske dozvole za poslovni objekat benzinske pumpe sa pratećim sadržajima, izgrađenog u naselju Uvorići, na zemljištu označenom kao k. č. broj: 691/2 u K.O. Uvorići, grad Visoko.

U skladu sa članom 40. i 93. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine FBiH”, broj: 15/21) nadležno ministarstvo  treba da osigura učešće javnosti u postupcima obnove okolinske dozvole.

S tim u vezi, obavještavamo vas da je Zahtjev za obnovu okolinske dozvole za poslovni objekat benzinske pumpe sa pratećim sadržajima, izgrađenog u naselju Uvorići, na zemljištu označenom kao k. č. broj: 691/2 u K.O. Uvorići, grad Visoko  dostupan  na uvid na web stranici Ministarstvu za prostoro uređenje, promet i komunikaciju i zaštitu okoline Zeničko –  dobojskog kantona  www.zdk.ba.

Primjedbe na Zahtjev za  obnovu okolinske dozvole mogu se dostaviti u pisanoj formi u roku od 30 dana od dana javnog objavljivanja na adresu Ministarstva za prostoro uređenje, promet i komunikaciju i zaštitu okoline Zeničko –  dobojskog kantona.

link: https://www.zdk.ba/kantonalna-direkcija-za-ceste/item/11503-obavjestenje-o-javnom-uvidu-zahtjev-za-izdavanje-okolinske-dozvole-u-postupku-obnove-rjesenja-o-okolinskoj-dozvoli-za-investitora-mahir-d-o-o-visoko-objekat-benzinske-pumpe-sa-pratecim-sadrzajima-naselje-uvorici-grad-visoko