Učešće javnosti u postupcima obnove okolinske dozvole – objekat za tov pilića

Federalnom ministarstvu okoliša i turizma  obratio se investitor SPD “PILI” Visoko vl. Ahmić Nermin, sa Zahtjevom za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš  –  Projekat izgradnje objekta za “tov pilića IV” kapaciteta 40 000 komada po turnusu na području Kralupa, grad Visoko.

U skladu sa članom 40. i 70. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine FBiH”, broj: 15/21) nadležno ministarstvo  treba da osigura učešće javnosti u postupcima prethodne procjene uticaja na okoliš.

S tim u vezi, obavještavamo vas da je Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš  –  Projekat izgradnje objekta za “tov pilića IV” kapaciteta 40 000 komada po turnusu na području Kralupa, grad Visoko dostupan  na uvid na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma www.fmoit.gov.ba – link: javni uvidi I javne rasprave.

Primjedbe na Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš  mogu se dostaviti u pisanoj formi u roku od 30 dana od dana javnog objavljivanja na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/javne-rasprave-i-javni-uvidi/javni-uvid-u-zahtjev-za-prethodnu-procjenu-utjecaja-na-okolis-za-projekt-izgradnje-objekta-za-tov-pilica-iv-kapaciteta-40-000-komada-po-turnusu-na-podrucju-kralupa-grad-visoko-investitora-spd-pili-visoko-v