Upozorenje Civilne zaštite zbog porasta vodostaja rijeka

OBAVJEŠTENJE O PROGNOZI VANREDNOG HIDROLOŠKOG STANJA za period: 30.05 – 02.06.2023.

PROGNOZA:

– Prognozira se porast vodostaja uslijed novih padavina na srednjem i donjem dijelu sliva rijeke Bosne. Očekuje se dostizanje nivoa obavještavanja o mogućim poplavama na hidrološkim stanicama na srednjem i donjem dijelu sliva rijeke Bosne u FBiH.

– Bujične poplave moguće su na slivovima rijeka Krivaja, Spreča, Usora, Tinja te Una i

Sana u FBiH.

U naredna tri dana prognozirano je vanredno hidrološko stanje, posebno na području:

– srednjeg i donjeg dijela sliva rijeke Bosne te

– na slivu rijeka Une i Sane.

Obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja odnosi se na područje općina u Zeničkodobojskom, Tuzlanskom te Unsko-sanskom kantonu.

Sugerišemo nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima,

a službama koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara

preporučujemo pojačan oprez.

Nadležne službe civilne zaštite treba da upozore stanovništvo koje živi na područjima uz rijeke koje

nemaju izgrađene zaštitne vodne objekte, da je opasno da prilaze obalama s obzirom na moguće

povećanje dubina i brzina tečenja vode u rijekama, te da im pravovremeno daju obavještenje sa

uputama i smjernicama, na osnovu čega bi stanovništvo bilo u mogućnosti (prije eventualne pojave

poplava) sprovesti mjere samozaštite u cilju smanjena i preduprijeđenja eventualnih šteta od

štetnog djelovanja poplava po njih i njihova materijalna dobra.