Zaključen Ugovor za izradu Plana upravljanja otpadom za period 2022. – 2027.godina

Grad Visoko je sa ENOVA d.o.o. Sarajevo zaključio Ugovor za izradu Plana upravljanja otpadom na području grada Visoko za period 2022.  do 2027. godina, u iznosu od 20.475,00 KM sa PDV-om. Sredstva za realizaciju navedenog ugovora su obezbijeđena od  Fonda za zaštitu okoliša FBiH i iz Budžeta Grada Visoko.

Danas je održan inicijalni sastanak na kojem su prisustvovali gradonačelnik Grada Visoko Mirza Ganić, te konsultanti i predstavnici firme ENOVA Sarajevo, Admir Mešanović i Vedad Štaljo, kao i predstavnici nadležne Službe za infrastrukturu, ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove. Na sastanku su definisane  aktivnosti, koraci i ciljevi potrebni za izradu ovog veoma važnog strateškog dokumenta za izradu nacrta Plana upravljanja otpadom Grada Visoko. – Plan upravljanja otpadom je strateški  dokument kojim se uređuju uslovi za planiranje upravljanja otpadom na području grada Visoko. Plan se donosi za planski period od 2022. do 2027. godine, kojim se definiraju preduvjeti za održivi integralni sistem upravljanja otpadom za period od 5 godina, a u  skladu sa  aktualnim domaćim i EU zakonima, odlukama i zahtjevima.  Planom se utvrđuju potrebne investicije za sektor upravljanja otpadom (sakupljanje i tretman otpada). Osnovni cilj izrade plana upravljanja otpadom je pregled vrsta (tokova) otpada i opcija tretmana otpada. – kazao je nakon sastanka gradonačelnik Ganić.