Zaštita nacionalnog blaga

Lokaliteti kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa koji se nalaze u granicama Općine Visoko imaju državni značaj, jer historijat ovdašnjih lokaliteta ujedno je hiljadugodišnja historija države Bosne.

Na području Općine Visoko nalazi se šest proglašenih nacionalnih spomenika:

1. Arheološko područje Mile / Arnautovići – mjesto stanka bosanske vlastele i mjesto krunisanja, te grobne crkve bosanskih vladara, proglašeno nacionalnim spomenikom Odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika  (broj Odluke: 06-6-894/03-2 od 02.07.2003. godine).

Lokalitet se nalazi u Arnautovićima, na desnoj strani rijeke Bosne, blizu ušća rječice Gorušice, uz željezničku prugu (izgrađenu 1947.godine) i cestu koja prelazi preko spomenika. Udaljen je oko 2 kilometra od srednjovjekovnog naselja Podvisoki, a nalazi se u krugu kulturno-političkih centara srednjovjekovne Bosne -Biskupićima/Muhašinovićima i Moštrima. Od lokaliteta je prema sjeveru put vodio za Bobovac i Kraljevu Sutjesku, a prema jugu za Podvisoki, Milodraž i Fojnicu.

Istraživanja na lokalitetu su započela 1909 – 1910. godine pod nadzorom Karl Patsha, kustosa Zemaljskog muzeja u Sarajevu. 1967. godine Zavičajni muzej u Visokom je obavio manje sondažno istraživanje koje je dalo vrijedne arheološke nalaze, a koji su inicirali sistematska reviziona arheološka istraživanja 1976. i 1977. godine, pod rukovodstvom Pavla Anđelića. 1978. godine ispitani su oštećeni zidovi zapadne fasade starije crkve, a 1977. i 1979. godine izvedeni su konzervatorski radovi. 1988. godine u organizaciji Zavičajnog muzeja i Zavoda za zaštitu nacionalnih spomenika SRBiH izvedena su reviziona iskopavanja uz lokalitet, gdje su otkriveni grobovi u više nivoa, različitih smjerova ukopavanja.  Od 1999. godine radi se na Projektu zaštite lokaliteta.

Uposleni u Zavičajnom muzeju su od 2008. godine direktno uključeni u aktivnosti zaštite ovog lokaliteta. Na osnovu podataka općinske Službe za prostorno uređenje, imovinsko – pravne, geodetske, stambeno – komunalne poslove i zaštitu okoline općine Visoko informisani smo da je ova Služba tokom jula 2006. godine donijela 9 rješenja o eksproprijaciji zemljišta u svrhu izgradnje lokalnog puta Mile – Arnautovići. Sporazum nije postignut s korisnicima odnosno vlasnicima zemljišta – parcela. Trenutno je predmet kod Općinskog suda u Visokom.
Zavičajni muzej je insistirao na adekvatnoj zaštiti ovog lokaliteta.

U proteklom periodu obavljeno je više komisijskih izlazaka na teren radi pregleda i utvrđivanja stanja lokaliteta. U saradnji sa Općinom Visoko, Zavičajni muzej je izradio i postavio novu tablu. Lokalitet se siste-matski čisti od smeća, rastinja, trave i korova koji su se proširili po ostacima zidina. Takođe, u okviru zaštite, lokalitet je jednim dijelom ograđen žičanom pletenom mrežom u dužini od cca 20 m. Postavljena je zastava države BiH.

Nakon konsultacija o zaštiti lokaliteta između direktora Zavičajnog muzeja Visoko i Zavoda za zaštitu spomenika FBiH, dogovoreno je da se započne sa pripremama za realizaciju projekta „Konzervacija arheološkog lokaliteta Mile u Visokom“. Zavod za zaštitu spomenika FBiH treba izraditi Elaborat i tačke Projekta (do kraja 2008. godine), a Ministarstvo kulture i sporta FBiH je obezbijedilo sredstva za realizaciju projekta preko Zavičajnog muzeja Visoko.

Zavod za zaštitu spomenika FBiH kasni sa izradom Elaborata o konzervaciji lokaliteta. Nakon što Zavod izradi Projekat, Zavičajni muzej će raspisati tender za odabir najboljeg izvođača radova. Sredstva u iznosu od 50.000,oo KM je obezbijedilo Federalno ministarstvo kulture i sporta / športa i ona su operativna.

2. Graditeljska cjelina – Tabačka/Tabhanska džamija, proglašena nacionalnim spomenikom Odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika (broj Odluke: 08.2-6-801/03-9 od 09.10.2003. godine).

Džamija je izgrađena u vrijeme ekspanzije esnafa tabačkog zanata na lijevoj obali rijeke Fojnice, uz nekadašnju tabhanu. Izgradili su je visočki tabaci u prvoj polovini 17. vijeka. Nekoliko je puta objekat džamije obnavljan nakon poplava i požara koji su zahvatili gradsku jezgru, a 1870. godine zabilježena je zadnja velika poplava koja je odnijela i tabhanu i džamiju. Nakon toga 1871. postavljeni su novi kameni temelji džamije, sa do danas zadržanim oblikom arhitekture, bez obzira na dosadašnje manje i veće zaštitne i rekonstruktivne zahvate.  1961. godine prepravljeno je šerefe munare, a u periodu 1992 – 1995. godine džamija je od artiljerijskih projektila pretrpila direktna oštećenja, koja su do 2000. godine djelomično sanirana.

Od dana proglašenja objekta nacionalnim spomenikom, 09.10.2003. godine, aktivnosti džemata, Medžlisa IZ Visoko, Zavičajnog muzeja Visoko i cijele lokalne zajednice bile su usmjerene na Zavod za zaštitu spomenika Federacije BiH radi izrade „Projekta rekonstrukcije Tabačke / Tabhanske džamije“ u Visokom. Projekat (izrađen od strane Zavoda) je svečano promoviran 28.09.2004. godine u prostorijama Zavičajnog muzeja Visoko, a pripremni radovi su bili u toku.

Radovi na realizaciji projekta restauracije nacionalnog spomenika Tabačke/Tabhanske džamije započeli su 2005. godine, u suradnji s Vladom F BiH, Federalnim Zavodom za zaštitu spomenika BiH, Komisijom za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, Medžlisom IZ Visoko, općinom Visoko i Zavičajnim muzejom Visoko, da bi se nastavili kontinuirano i u 2006., 2007. i 2008. godini.
Kustosi Zavičajnog muzeja su bili u direktnoj vezi sa predstavnicima Medžlisa IZ Visoko, aktivno i redovno su učestovali u obilasku i praćenju konzervatorsko-restauratorskih radova nacionalnog spomenika Tabhanske džamije u Visokom, te obavljali redovne konsultacije sa nadležnim institucijama.
Završni radovi na Projektu rekonstrukcije, restauracije i konzervacije nacionalnog spomenika započeli su u 2008. godini. Nastavljeni su radovi na završnoj fazi restauracije samog objekta / enterijer i eksterijer, te je započeta izgradnja pomoćnog objekta u dvorištu / haremu džamije (abdesthana sa sanitarnim blokom).

Konstultirajući predstavnike Medžlisa Islamske zajednice Visoko zabilježeno je da je posljednja faza Projekta, zaključno sa 2008. godinom, realizirana sa sljedećim radovima:

  • uvedeno grijanje u prostorije,
  • demontiran je privremeno postavljeni klima uređaj,
  • izrađen, prevezen i postavljen šadrvan sa nadstrešnicom, klupa uz šadrvan i ograde oko mezaristana, koji je još uvijek zatvoren zbog dovršavanja ostalih funkcija i vanjskih instalacija,
  • djelimično je završen pomoćni objekat u dvorištu – unutrašnjost abdesthane i sanitarni  blok sa 2 toaleta u funkciji.

3. Historijsko područje – Srednjovjekovni bosanski kraljevski grad Visoki, proglašeno nacionalnim spomenikom Odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika (broj Odluke: 05.1-2-1047/03-2 od 02.03.2004. godine).

Historijsko područje – Stari grad Visoki se nalazi na vrhu brda Visočica, na visini od 766,5 m i oko 300 metara iznad doline u kojoj se razvilo naselje. Vremensko određenje, historijska vrijednost, umjetnička i estetska vrijednost, ambijentalna, dokumentarna, znanstvena i obrazovna vrijednost, te izvornost tradicije i kulturnog položaja srednjovjekovnog grada Visoki su kriteriji na kojima se temelji proglašenje područja nacionalnim spomenikom.

Prva istraživanja na lokalitetu izvršio je Đ. Stratimirović 1890-1891. godine. Istraživanja su bila površinska, bez sondažnih iskopavanja. Ćiro Truhelka je par godina kasnije samo dao opis ruševina, a ubrzo su se pojavili i drugi historičari koji su bili zainteresovani za značaj i položaj Grada. Od njih se izdvaja rad Đoke Mazalića, akademskog slikara, koji je dao bitan doprinos u daljnjim istraživanjima i izučavanju Starog grada Visoki. Njegov rad je imao karakter površinskog istraživanja, ali je dosta detaljan u opisivanju zatečenih starih zidina i skiciranju osnove srednjevjekovnog grada. Rad je objavljen 1954. godine u Glasniku Zemaljskog muzeja, Sarajevo, Arheologija,  pod nazivom “Visoki, bosanski grad srednjeg vijeka”. Tek 1976. godine u saradnji Zavičajnog muzeja u Visokom i Zemaljskog muzeja u Sarajevu izvršena su probna manja sondažna iskopavanja koja su dala vrijedne arheološke nalaze.

Srednjovjekovni bosanski kraljevski grad Visoki

Prva sistematska arheološka sondažna iskopavanja na lokalitetu Stari grad Visoki su realizovana u periodu od 17.09.2007. do 10.10.2007. godine i nastavljaju se u periodu od   30.06.2008. do 31.08.2008. godine. Istraživanja su realizovana u saradnji Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine i Zavičajnog muzeja Visoko. Predvođena su mr. Lidijom Fekeža – voditeljem projekta, arheologom i stručnjakom za Srednji vijek iz Zemaljskog muzeja BiH i voditeljem Stručnog tima na terenu. Rezultat ovih istraživanja su otkrivene, do sada nepoznate, zidine kraljevskog grada i brojni vrijedni arheološki nalazi.

4. Graditeljska cjelina – Pravoslavna Crkva sv. Prokopija, proglašena nacionalnim spomenikom Odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika (broj Odluke: 07.2-2-32/04-3 od 02.03.2004. godine).

Crkva sv. Prokopija u Visokom je smještena uz saobraćajnicu Visoko – Kiseljak, na izlazu iz visočke čaršije, a u neposrednoj blizini novog visočkog groblja, u dijelu predgrađa Podvisoki. Ne zna se tačna godina izgradnje crkve, a obnovljena je prvi put 1853. godine. Naredne obnove su uslijedile 1978. i 1998. godine. 2001. godine izvršeni su konzervatorsko-restauratorski radovi na pokretnom naslijeđu – tri ikone, iz zbirke od ukupno 18 ikona koje posjeduje crkva.

Posljednjih godina Zavičajni muzej – Visoko je ostvario suradnju sa predstavnicima Pravoslavne crkvene općine Visoko i visočkim parohom, Jerejem gospodinom Markom Malešom kako bi se prikupile informacije o objektu nacionalnog spomenika – Crkve sv. Prokopija u Visokom. Do sada nije izrađen generalni Projekat rekonstrukcije i konzervacije. Tokom 2008. godine započeti su samo osnovni radovi na zaštiti nekih manjih dijelova objekta (prokišnjavanje), dok za restauratorsko-konzervatorske radove Pravoslavna crkvena opština Visoko nema novaca. Za neke fundamentalne projekte (rekonstrukcija i restauracija krova i fasade) izrađeni su predračuni u iznosu od oko 50.000,oo KM, no njihova realizacija je do daljnjeg stopirana zbog nedostatka sredstava.

5. Arheološko područje – Prahistorijsko naselje na lokalitetu Okolište u naseljima Okolište i Radinovići, proglašeno nacionalnim spomenikom Odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika (broj Odluke: 05.2-2-159/06-3 od 05.09.2006. godine).

Arheološki lokalitet Okolište otkriven je 1966. godine. Tada je pod vođstvom A. Benca izvršeno manje probno sondiranje koje je pokazalo očuvane prahistorijske ostatke kakanjske i butmirske kulture mlađeg kamenog doba -neolita. U organizaciji Zavičajnog muzeja u Visokom izvršene su zaštitne intervencije i manja iskopavanja 1983. i 1986. godine.

Od 2002. godine na arheološkom lokalitetu Okolište, u naseljima Okolište i Radinovići, u okviru naučno-istraživačkog projekta „Butmirska kultura – neolitska populacija centralne Bosne“ u kontinuitetu se vrše sistematska arheološka istraživanja. Istraživanja su realizovali Zemaljski muzej BiH, Zavičajni muzej Visoko, Romisch – germanisch Kommision, iz Frankfurta i Christian – Albrechts Universität iz Kiela u Njemačkoj.

Sa područja općine Visoko potiču i druga dobra kulturne baštine kao što su Povelja Kulina bana i Ploča Kulina Bana pronađena u Biskupićima / Muhašinovićima.

6. Građevinska cjelina – Samostan Sv. Bonaventure u Visokom, sa pokretnim naslijeđem, proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik).

Nacionalni spomenik se sastoji od zgrade Samostana sa gimnazijom i sjemeništem, pripadajuće crkve i pokretnog naslijeđa koje čini zbirka slika starih majstora.
Nacionalni spomenik nalazi se na prostoru označenom kao k. č. 557 (Veliko polje), k.o. Ozrakovići (18), z.k. uložak broj 169, općina Visoko, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.
Na nacionalni spomenik primjenjuju se mjere zaštite utvrđene Zakonom o sprovođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika ustpostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini („Službene novine Federacije BiH“, br. 2/02 , 27/02, 6/04 i 51/07).
Prvi franjevački samostan izgrađen je u Milima kod Visokog 1340/41. godine nakon uspostave Bosanske franjevačke vikarije. Na području Visokog je postojala još jedna franjevačka kuća sa crkvom Svete Marije u Podvisokom, na mjestu zvanom Klisa iznad današnje pravoslavne crkve Svetog Prokopija. Oba samostana su tokom vremena rušeni, ali su definitivno nestali krajem XVII vijeka nakon provale Eugena Savojskog 1697. godine u BiH.

Franjevci se vraćaju u Visoko dva vijeka kasnije, 1900. godine, kada grade objekat samostana gdje su bili smješteni i školu sa sjemeništem. Prethodno je u grad doselio izvjestan broj katolika, kojih je 1895. godine bilo 134, koliko i Jevreja. Franjevci tada nisu osnovali posebnu župu, već se radilo o župnoj ekspozituri, a unatoč tome, gvardijan u Visokom je obavljao sve župničke poslove. Razlozi obnavljanja franjevačkog reda, te uspostavljanja sjemeništa i škole u Visokom, pored historijskih su i praktični: Visoko se nalazi u središtu Bosne, dobro je povezano sa svim njenim krajevima. Kroz mjesto je već prolazila željeznica, a blizina Sarajeva je omogućavala da provincijsko Starješinstvo s lakoćom nadzire rad škole.

Franjevačka klasična gimnazija, temeljna odgojno-obrazovna ustanova Franjevačke provincije Bosne Srebrene osnovana je 1882. godine, osamnaest godina prije gradnje zgrade Samostana u Visokom, gdje je smještena. Škola je nastala ujedinjenjem dotadašnjih franjevačkih samostanskih škola u Kreševu. Naredne, 1883. godine je preselila u Guču Goru kod Travnika, odakle po gradnji namjenskog objekta 1900. godine prelazi u Visoko.

Franjevci 1888. godine kupuju zemljište s desne strane rijeke Bosne kod željezničke stanice u Visokom, s namjerom gradnje objekta Samostana Sv. Bonaventure, gdje bi bili smješteni sjemenište, škola i crkva.
Godine 1897. provincijal fra Anđeo Ćurić je prvi put javno obznanio namjeru gradnje Samostana gdje bi bila smještena gimnazija u Visokom. Godine 1898. austrougarske vlasti dekretom iz Beča su konačno odobrile gradnju u Visokom. Projektant historicističkog objekta je bio Ivan Holtz.
Dana 10. augusta 1900. godine završeni su svi građevinski radovi na Samostanu i crkvi, a šest dana kasnije, pitomcima iz Kiseljaka je najavljeno da će krenuti put Visokog na školovanje.

Franjevačka klasična gimnazija u Visokom od 1900. do 1914. godine broji šest razreda, a tlocrt Samostana Sv. Bonaventure ima oblik slova „J“. Godine 1913/14. izvršena je dogradnja objekta na sjevernom dijelu, i od tada škola broji osam razreda. Dogradnjom je definirano unutrašnje dvorište, s tim da novi dio objekta većim dijelom nije sadržavao podrum, a stolarija je bila izvedena od jelovine, a ne od bora. Iste godine je uvedeno centralno grijanje za cijeli objekat.
Godine 1916. održana je prva matura, nakon što je austrougarska vojska napustila dio zauzetog objekta (1914/15). Tokom Prvog svjetskog rata nisu zabilježena veća oštećenja, a nakon 1918. godine broj katolika u Visokom je porastao, te je crkva u sklopu škole namijenjena vjernicima grada, dok je na drugom spratu jedan prostor preuređen u kapelu za potrebe profesora i đaka.

Godine 1924. pod vlašću Kraljevine SHS, škola dobija pravo javnosti te se broj đaka uvećava. Do tada je veći broj đaka pripadao sjemeništu, a od 1925/26. godine, veći broj čine vanjski đaci.
S obzirom da je veliki broj đaka dolazio iz udaljenih mjesta, godine 1928. u blizini gimnazije izgrađen je Konvikt, gdje su bili smješteni đaci koji nisu imali namjeru postati svećenici. Godine 1939. u blizini zgrade sjemeništa podignuta je gimnestička dvorana „Svetog Ante“, po projektu Karla Paržika(13). Konvikt je franjevcima oduzet 1945. godine, te je tu smještena kasarna JNA.
U cilju stvaranja svih preduvjeta za zdrav duhovni i fizički razvoj učenika iz sjemeništa – institucije internatskog tipa, godine 1935. Izgrađen je Dom Svetog Ante, objekat u kojem se nalazi fiskulturna sala, s tim da se koristi i za kulturne manifestacije.
Godine 1940. broj đaka je iznosio 536. Pored franjevačkih kandidata, školu pohađaju i vanjski đaci svih konfesija.

U Gimnaziji su bile četiri kategorije učenika:

1. Sjemeništarci (od 1. do 6. razreda)
2. Klerici (7. i 8. razred)
3. Konviktorci (od 1. do 8. razreda)
4. Vanjski đaci (od 1. do 8. razreda)

Tokom Drugog svjetskog rata Franjevačka gimnazija u Visokom je nastavila sa radom, iako je dijelove Samostana Sv. Bonaventure, kao i Konvikt zauzela njemačka vojska i domobrani. Pored toga, 1944. godine objekat je bio bombardovan, ali je samo djelimično oštećen krov.

Godine 1946. rad Franjevačke gimnazije u Visokom je zabranjen, ali je već naredne, 1947. godine, zalaganjem provincijala Bosne Srebrene fra Vitomira Jeličića, rad škole dopušten, s tim da su je mogli pohađati samo franjevački kandidati. Dio gimnazijskog prostora zauzela je tadašnja državna gimnazija i u njemu ostala dvadesetak godina. Osim kandidata franjevačke provincije Bosne Srebrene, u Visokom se nakon Drugog svjetskog rata školuju i đaci Hercegovačke franjevačke provincije, a pedesetih godina i nekoliko biskupskih kandidata.
Godine 1950. provincijal fra Jozo Markušić je nakon prijema kod maršala Tita isposlovao vraćanje jednog kompletnog sprata objekta Franjevačkoj gimnaziji.
Godine 1953. na zgradu su dograđeni praonica, magacin i nekoliko soba.
Godine 1959. proširena je sakristija crkve u sklopu cjeline Samostana i nad njom je izgrađen oratorij, gdje je danas smještena „Etnografska zbirka“, sa ravnom terasom iznad. Iste godine izvršeno je bojenje fasada kompletnog objekta.
Godine 1967, na svetkovinu zaštitnika Svetog Bona, franjevački red dobija nazad kompletnu zgradu, s obzirom da je iselila državna gimnazija „Janko Balorda“. Tada je natrag vraćena i gimnazijska dvorana.

Godine 1968. Izvršena je izmjena naziva školske ustanove iz „Franjevačko sjemenište“ u „Franjevačka klasična gimnazija u Visokom“, dok je prethodni naziv zadržan samo kao naziv internata.

U periodu 1968/74. prvo je izgrađena prema unutrašnjem dvorištu đačka trpezarija, a nad njom dvorana za odmor i terasa iznad (dimenzije proširenja 13,50 x 9,00 m). Istovremeno je osavremenjena kuhinja smještena u nekadašnju đačku trpezariju. Ponovo je uvedeno centralno grijanje, popravljen je krov, a na cijelom objektu izmijenjen malter (fasade i unutrašnjosti). Izvršena je izmjena instalacija. Dvorište je na kraju podijeljeno na ekonomski i ukrasni dio. Ekonomski dio je popločan betonskim pločama, a ukrasni je pretvoren u travnjak sa rastinjem, u čijem je središtu 1974. godine postavljen kip Svetog Franje koji je izradio A. Starčević (unutrašnje dvorište). Godine 1972. na ulaznom dijelu, na južnoj strani ispred Samostana postavljeno je bronzano poprsje Svetog Franje, rad Ivana Meštrovića.

U sklopu objekta nalazi se biblioteka osnovana pred kraj XIX vijeka u Gučoj Gori. Broj naslova je 1941. godine iznosio 15.000, a krajem XX vijeka 60.000. Pored toga, godine 1975. ustanovljen je Lapidarij, vrijedna arheološka zbirka gdje su smješteni artefakti iz antičkog i srednjovjekovnog perioda. Iste godine je ustanovljena etnografska zbirka.

Godine 1985/86. izvršeno je temeljito preuređenje zgrade, unutrašnjeg dvorišta i poljoprivrednog dobra. Izvršeni su i radovi preuređenja enterijera crkve i dijela objekta gdje su smješteni profesori. Tada su izgrađene i opremljene sobe apartmanskog tipa. U potkrovlju iznad sjemenišnih prostorija uređene su sobe, a na hodnicima u čitavoj zgradi postavljen je mramor. Izvršena je i adaptacija kuhinja i trpezarija. U dvorištu je izgrađena zgrada za pranje veša, a uz nju garaže i radionica. Adaptirana je i nadograđena za jedan sprat kuća časnih sestara.
Pravo javnosti Franjevačkoj gimnaziji u potpunosti je vraćeno 1992. godine. Nakon početka zadnjeg rata u BiH, iste godine, Franjevačka gimnazija iz Visokog je premještena u Bašku Vodu u Hrvatskoj, gdje ostaje do 1996. godine.

Tokom zadnjeg rata u BiH (period 1992–95) nisu zabilježena posebna oštećenja objekta Samostana Sv. Bonaventure, a u zgradi Konvikta su bile smještene jedinice Armije BiH. Nakon 1995. godine, objekat Konvikta je vraćen u posjed franjevaca, te su u njega ponovo smješteni đaci i profesori, a tu se odvija nastava za vanjske đake. Prethodno je izvršena adaptacija Konvikta, odnosno izgradnja savremeno opremljene kuhinje, učionica, kapele, spavaona za đake i profesore, a spuštanjem visokih stropova dobijena je još jedna etaža objekta u potkrovlju.
Godine 2002. izvršena je izmjena svih vanjskih prozora zgrade Samostana. Nakon toga uvedeno je dizalo, izvedena je savremeno opremljena kuhinja, izvršeno je popločavanje dijela objekta kamenim pločama, preuređenje određenog broja učionica i spavaona, a dobrim dijelom riješen je problem prodora vlage u prizemlje cjeline Samostana i crkve Sv. Bonaventure.

U cilju trajne zaštite nacionalnih spomenika utvrđuju se sljedeće mjere zaštite:

  • dopušteni su isključivo konzervatorsko-restauratorski radovi, radovi tekućeg održavanja i radovi koji imaju za cilj prezentaciju spomenika, uz odobrenje Federalnog ministarstva nadležnog za prostorno uređenje i stručni nadzor nadležne službe zaštite naslijeđa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine
  • prilikom radova na konstruktivnoj sanaciji, konzervaciji i restauraciji koristiti u najvećoj mogućoj mjeri izvorne materijale i vezivna sredstva
  • dopuštena je adaptacija objekata nacionalnog spomenika u cilju njihovog prilagođavanja savremenim potrebama  pod uvjetom da se sačuvaju stilske karakteristike objekta, uz odobrenje nadležnog Ministarstva i stručni nadzor nadležne službe zaštite
  • objekti se mogu koristiti u obrazovne i kulturne svrhe, odnosno na način koji neće ugroziti njihov integritet i značenje u strukturi grada.

Iznošenje pokretnog naslijeđa iz Bosne i Hercegovine nije dopušteno. Jedino je dopušteno privremeno iznošenje pokretnog naslijeđa iz Bosne i Hercegovine radi prezentacije ili konzervacije, ukoliko se utvrdi da konzervatorske radove nije moguće izvršiti u Bosni i Hercegovini, odnosno ako se procijeni da se konzervacija u inostranstvu može izvršiti kvalitetnije, brže i jeftinije.

7. Stara džamija u Goduši

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovi člana V stav 4.
Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 36. stav
(1) Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika (”Službeni glasnik
BiH” broj 47/16), na sjednici održanoj 17. aprila 2019. godine, donijela je
O D L U K U
o proglašenju graditeljske cjeline – Stara džamija sa haremom u Goduši
kod Visokog nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine
Član 1.
(Predmet zaštite i prostorni obuhvat)
(1) Graditeljska cjelina – Stara džamija sa haremom u Goduši kod
Visokog proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem
tekstu: nacionalni spomenik).
(2) Nacionalni spomenik čine objekat Stare džamije i harem sa nišanima.
(3) Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru označenom kao k.č. 932,
z.k.uložak broj 346, k.o. Goduša, općina Visoko, Federacija Bosne i Hercegovine,
Bosna i Hercegovina.
(4) Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere zaštite utvrđene ovom
odlukom, a u skladu sa Zakonom o provođenju odluka Komisije za zaštitu
nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma
za mir u Bosni i Hercegovini (“Službene novine Federacije BiH”, br. 2/02, 27/02, 6/04
i 51/07).
(5) U skladu sa Pravilnikom o kriterijima vrednovanja dobara, podjeli po
predmetu pravne zaštite i postupku kategorizacije nacionalnih spomenika (“Službeni
glasnik BiH“ broj 47/18), dobro je svrstano u kategoriju “nacionalni spomenik od
značaja za Bosnu i Hercegovinu“.
Član 2.
(Nadležnost za osiguranje mjera zaštite)
(1) Federacija Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) dužna je
osigurati pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere za zaštitu,
konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.
(2) Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Komisija)
utvrdit će tehničke uvjete za izradu i postavljanje informacione ploče sa osnovnim
podacima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom.
Član 3.
(Mjere zaštite nacionalnog spomenika)
U svrhu trajne zaštite nacionalnog spomenika na prostoru definiranom u članu
1. stav (3) ove odluke, utvrđuju se sljedeće mjere zaštite:
a) dozvoljeni su istraživački i konzervatorsko-restauratorski radovi, radovi na
2
tekućem održavanju, uključujući i one koji imaju za cilj prezentaciju
spomenika, uz odobrenje federalnog ministarstva nadležnog za prostorno
uređenje (u daljnjem tekstu: nadležno ministarstvo) i stručni nadzor nadležne
službe zaštite naslijeđa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem
tekstu: nadležna služba zaštite);
b) izvorna namjena zaštićenog dobra ne smije biti promijenjena;
c) nije dozvoljeno izvođenje radova koji bi mogli ugroziti nacionalni spomenik,
odnosno izgradnja novih objekata u zoni nacionalnog spomenika, nadogradnja
ili proširivanje;
d) nije dozvoljeno izmještanje starih nišana;
e) vlasnik dobra dužan je da se stara o dobru pažnjom dobrog domaćina;
f) izuzev informacione ploče iz člana 2. stav (2) ove odluke, na nacionalnom
spomeniku nije dozvoljeno postavljenje drugih elementa (druge informacione
ploče, jarboli za zastave, reklamni panoi, klima-uređaji i slično) bez
saglasnosti nadležne službe zaštite naslijeđa na sadržaj teksta, dizajn i
poziciju.
Član 4.
(Stavljanje van snage provedbenih akata)
Stavljaju se van snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski akti u dijelu
u kojem su u suprotnosti sa odredbama ove odluke.
Član 5.
(Suzdržavanje od poduzimanja radnji)
Svako, a posebno nadležna tijela Federacije, kantona, gradske i općinske
službe, suzdržat će se od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu oštetiti nacionalni
spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zaštitu.
Član 6.
(Dostavljanje odluke nadležnom sudu)
Ova odluka će se nakon objave u ”Službenom glasniku BiH“ dostaviti
nadležnom općinskom sudu, radi upisa zabilježbe o proglašenju nacionalnim
spomenikom u zemljišne knjige.
Član 7.
(Sastavni dio odluke)
Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom, koje je
dostupno na uvid zainteresiranim licima u prostorijama i na web-stranici Komisije
(http://www.kons.gov.ba).
Član 8.
(Konačnost odluke)

Prema članu V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i
Hercegovini, odluke Komisije su konačne.
3
Član 9.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
“Službenom glasniku BiH”.
Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: prof. dr. Amir Pašić,
Goran Milojević i Radoje Vidović.
Predsjedavajući Komisije
Prof. dr. Amir Pašić
Broj: 07.5-2.3-42/19-7
17. aprila 2019. godine
Sarajevo
4
O b r a z l o ž e nj e
I – UVOD
Na osnovi člana 2. stav 1. Zakona o provođenju odluka Komisije za očuvanje
nacionalnih spomenika, uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma
za mir u Bosni i Hercegovini, “nacionalni spomenik” je dobro koje je Komisija za
očuvanje nacionalnih spomenika proglasila nacionalnim spomenikom, u skladu sa
članovima V i VI Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini,
sve dok Komisija ne donese konačnu odluku o njihovom statusu, a za što ne postoji
vremensko ograničenje i bez obzira da li je za dotično dobro podnesen zahtjev.
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je primila dana 20. 09. 2012.
godine peticiju/prijedlog za proglašenje Stare džamije u Goduši, općina Visoko
nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.
Na osnovi prijedloga, Komisija je pokrenula postupak za proglašenje Stare
džamije u Goduši nacionalnim spomenikom, u skladu sa članom V Aneksa 8. Općeg
okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i članom 36.(1) Poslovnika o radu
Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.
Izjava o značaju dobra
U sidžilu sarajevskog mule za 1565/1566. godinu spominje se selo Goduša i
džamija u njemu. Nema tačnih podataka ko je sagradio džamiju, ali se i na osnovi
starosti nišana koji se nalaze u haremu džamije može zaključiti da je džamija
podignuta krajem XVI stoljeća. Džamija je više puta obnavljana, a radovi koji su
izvršeni tokom šezdesetih godina XX stoljeća bili su najvećeg obima.
Nišani se nalaze na sjevernom, sjeverozapadnom i južnom dijelu parcele.
Harem sadrži tridesetak nišana od kojih nekoliko nišana. Na osnovi oblika i
načina obrade sa sigurnošću se može datovati na kraj XVI stoljeća, dok ostali
pripadaju XVIII, XIX i XX stoljeću. Nišani su različitih oblika i dimenzija. Većina
nišana nema natpise.
Stara džamija sa haremom u Goduši posjeduje značajnu historijsku,
društvenu, dokumentarnu i ambijentalnu vrijednost. Predstavlja primjer manjih
džamija koje su prekrivene četvorovdnim krovom i imaju valjkastu munaru.
II – PRETHODNI POSTUPAK
U postupku koji prethodi donošenju konačne Odluke o proglašenju
predloženog dobra nacionalnim spomenikom, izvršen je uvid u:
– podatke o sadašnjem stanju i namjeni dobra, uključujući opis, arhitektonski
snimak i fotografije,
– uvid u sadašnje stanje dobra,
– kopiju katastarskog plana,
– izvod iz posjedovnog lista,
– historijsku, arhitektonsku ili drugu dokumentarnu građu o dobru, koja je data u
popisu korištene dokumentacije u okviru ove Odluke.
5
Prema odredbi člana V stav 2. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir
u Bosni i Hercegovini i člana 37. Poslovnika o radu Komisije, prije donošenja
konačne odluke o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom, Komisija je dužna
pružiti mogućnost vlasniku predloženog nacionalnog spomenika, podnosiocu peticije,
institucijama nadležnim za očuvanje naslijeđa, stručnim i naučnim institucijama,
stručnjacima i naučnicima, kao i drugim zainteresiranim licima da iznesu svoje
stavove.
U skladu s tim, Komisija je poduzela sljedeće aktivnosti:
– dopisom, broj: 06.3-35.2-2/13-132 od dana 30. 05. 2013. godine, zatražila
dostavljanje dokumentacije i stavova u vezi sa proglašenjem Stare džemije u
Goduši, općina Visoko nacionalnim spomenikom, od: Medžlisa islamske
zajednice Visoko, Općine Visoko, Federalnog ministarstva za prostorno
uređenje i Zavoda za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva
kulture i sporta;
– u “Službenom glasniku BiH”, broj 55/14 od 15. 07. 2014. godine, objavljeno je
Obavještenje o pokretanju postupka proglašenja predmetnog i drugih dobara
nacionalnim spomenicima, sa pozivom vlasnicima i drugim zainteresiranim
fizičkim i pravnim licima, tijelima i institucijama da u roku od 30 dana dostave
Komisiji svoja stajališta u vezi sa proglašenjem dobra nacionalnim
spomenikom.
Do donošenja Odluke, Komisiji je dostavljena sljedeća dokumentacija:
– Dopisom, broj: 07-40-4-3629-1/13 od dana 12. 06. 2013. godine, Zavod
zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i sporta
obavijestio je Komisiju da je dobro bilo evidentirano (pod nazivom Stara
džamija u Goduši, Visoko), ali nije upisano u Registar nepokretnih spomenika
kulture SR BiH;
– Dopisom, broj: 02/1-184/13 od dana 01. 07. 2013. godine, Općina Visoko –
Služba za društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica
dostavila je zemljišnoknjižni izvadak i kopiju katastarskog plana.
1. Podaci o dobru
Lokacija
Stara džamija sa haremom u selu Goduša kod Visokog udaljena je šest
kilometara od Visokog.
Iznad sastava potočića Vilinskog i potoka Palučak koji formiraju potok
Godušicu nalazi se selo Goduša, po kojem se čitav kraj naziva Goduša.1
Nišani se nalaze na sjevernom, sjeverozapadnom i južnom dijelu parcele.
Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru koji obuhvata k.č. 932, z.k. uložak
broj 346, k.o. Goduša, grad Visoko, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i
Hercegovina.
Historijski podaci
Visoko i njegova okolina su se nalazili u sastavu Osmanskog carstva prije
konačnog pada srednjovjekovne bosanske države pod osmansku vlast. Već 1462.

1 Durajlić, Esad, Islamski sakralni spomenici iz osmanskog perioda na području Općine Visoko,
Visoko, 2012, str. 68.
6
godine Visoko postaje centar upravno-teritorijalne oblasti – visočke nahije koja je
pripadala bobovačkom kadiluku, a nakon 1470. godine sarajevskom kadiluku.2
Početkom XVI stoljeća (1516. godine) Visoko je dobilo status kasabe.
3 Do
1640. godine u Visokom je sagrađeno sedam džamija.4
Kroz Godušu je prolazio tzv. Sarajevski put5
ili Kiridžijski put, kojim se roba,
prije svega so, iz Tuzle dopremala u Sarajevo i Mostar. U neposrednoj blizini, ispod
Malog Graca nalazio se han i ”pijaca”.
6
Naselja Ramadanovci, Poredje, Goduša, Vier, Čehići, Rajčići, Grajani i
Zagorice poznati su pod imenom Goduša. Godine 1927. kada dolazi do nove podjele
na općine i tada čine općinu pod nazivom Goduša. Gotovo sva ova naselja su
smještena u kotlini potoka Godušica koja je desna pritoka rijeke Fojnice. Kotlina je sa
svih strana zatvorena brdima, jedino na sjeveru i jugu postoje uski prolazi. Naselja su
smještena po blažim stranama kotline i u njima uglavnom žive muslimani7
.
U sidžilu sarajevskog mule za 1565/1566. godinu spominje se selo Goduša i
džamija u njemu.8 Nama tačnih podataka ko je sagradio džamiju. Ali se i na osnovi
starosti nišana koji se nalaze u haremu džamije može zaključiti da je džamija
podignuta krajem XVI stoljeća.
Džamija je više puta obnavljana. Pretpostavka je da je prvobitno izgrađena
džamija sa drvenom munarom. Prva značajna obnova se desila krajem XIX stoljeća,
što se može zaključiti na osnovi izgleda sadašnje kamene munare koja je vjerovatno
tada izgrađena. Iz istog perioda je sačuvan i mihrab. Svi ostali dijelovi džamije su
tokom 60-ih godina XX stoljeća rekonstruirani. Džamija je više puta obnavljana, a na
njoj su izvedeni značajni zahvati tokom šezdestih godina dvadesetog stoljeća.
Posljednja obnova džamije je rađena 2007. godine.
Harem džamije je i danas aktivan i u njemu se sahranjuju mještani sela
Goduše i to porodice: Halilović, Bečić, Koldže i Šehović.
2. Opis dobra
Stara džamija u Goduši pripada tipu jednoprostornih džamija. Objekat je u
osnovi dimenzija 11,44 x 7,22 m. Sastoji se od ulaznog trijema i centralnog
molitvenog prostora džamije. Unutrašnja visina mjereno od poda do stropa džamije
iznosi oko 4,72 m.
Džamija je pokrivena četverovodnim krovom sa pokrovom od crijepa.
Konstrukcija krova izrađena je od drveta. Zidovi džamije i munare su sagrađeni od
kamena. Debljina zidova iznosi oko 65 cm.
Ulaz u džamiju ostvaren je u prizemlju objekta, na sredini sjeverozapadnog
zida. Ulaz je dimenzija 110 x 150 cm i riješen je dvokrilnim drvenim vratima. Sa obje
strane ulaza smješten je po jedan prozor pravougaonog oblika. Dimenzije prozora

2 Šabanović, Hazim, Bosanski pašaluk, Svjetlost, Sarajevo, 1982, str. 123–124.
3 Šabanović, Hazim, Bosanski pašaluk, Svjetlost, Sarajevo, 1982, str. 147.
4 Mujezinović, Mehmed, Islamska epigrafika Bosne i Hercegovie, knjiga II – istočna i centralna Bosna,
Sarajevo Publishing, 1998, str. 448.
5 Preko Gradine (Vis na Velikom Gracu) vodio je Sarajevski put kroz Godušu (pokraj džamije) na Vela,
prolazio zapadno od Zenika i silazio na magistralnu cestu u Rakovici. Grupa autora, Visoko i okolina
kroz historiju I, prethistorija, antika i srednji vijek , Visoko, 1984, str. 64.
6 Grupa autora, Visoko i okolina kroz historiju I, prethistorija, antika i srednji vijek, Visoko, 1984, str.
63.
7 Filipović, Milenko, Visočka nahija, Beograd, Srpska kraljevska akademija, 1928, str. 423–424.
8
Isto kao 7.
7
iznose oko 80 x 100 cm. Prozori su jednostruki, starije izrade i podijeljeni su u 9
manjih pravougaonih polja. Ulazna fasada je malterirana i bojena u bijelo bez natpisa
iznad ulaza i bez dekoracije. U gornjoj zoni sjeverozapadne fasade smješten je jedan
prozor pravougaonog oblika čije dimenzije iznose oko 110 x 113 cm.
Sve fasade džamije su malterirane i bojene bijelom bojom. Na sjeveroistočnoj
fasadi nalaze se tri prozora i to dva prozora u donjoj zoni dimenzija oko 109 x 145 cm
i jedan prozora u gornjoj zoni dimenzija oko 150 x 110 cm. Jugoistočna fasada ima
dva prozora dimenzija oko 107 x 145 cm. Jugozapadna fasada, također, ima dva
prozora dimenzija oko 107 x 145 cm.
Munara je postavljena uz jugozapadni zid džamije. Pristupa joj se iz
pretprostora džamije, odnosno sa mahvila. Munara je izrađena od kamena, a zidovi
munare iznose 35 cm. Valjkastog je oblika što nije uobičajeno za krajeve Centralne
Bosne. Ima otvoreno šerefe na kojem se nalazi ograda izrađena od kovanog željeza,
a prekrivena je kupastim krovom od bakra. Vidljivi su ostaci dekoracije koja je
izrađena na dijelu baze i tijela munare kao i dijelu ispod šerefe. Na vrhu munare je
postavljen alem.
Centralni molitveni prostor džamije je dimenzija 10,14 x 5,92 m. Visina
svijetlog prostora je 4,72 m.
U molitvenom prostoru džamije, na centralnom dijelu jugoistočnog zida, nalazi
se mihrab. Mihrab je izrađen od kamena, starije izrade, sa geometrijskom
dekoracijom u boji koja je u prilično lošem stanju. Mihrab formiraju visoki mihrabski
okvir sa krunom, a polukružna niša je dubine 60 cm. Okvir mihraba je istaknut u
odnosu na površinu jugoistočnog zida za 23 cm. Vanjski rubovi okvira širine su oko
35 cm, oslikani su neprekidnim geometrijskim motivima, roze i zelene boje.
Uz sjeveroistočni zid postavljen je mimber, a ćurs se nalazi uz jugozapadnom
zidu. Mimber i ćurs su izrađeni od drveta.
Mahfil je postavljen duž sjeverozapadnog zida, iznad ulaza u džamiju, a
njegova širina iznosi oko 330 cm. Konstrukcija mahfila je izrađena od drveta sa
drvenom ogradom postavl. Mahfilu se pristupa drvenim stepeništem smještenim u
pretprostoru džamije.
Groblje koje se nalazi uz džamiju u Goduši
Uz džamiju u Goduši nalazi se prostrano groblje koji je i danas aktivno. Nišani
se nalaze na sjevernom, sjeverozapadnom i južnom dijelu parcele.
Najstariji nišani su smješteni uz samu džamiju i iako nisu datirani neki od njih
bi po svom izgledu i načinu obrade mogli pripadati vremenu koje je blisko izgradnji
džamije. Evidentirano je i nekoliko novijih datiranih nišana.9
1. Nišan u obliku stele, bez natpisa čije su dimenzije 22,5 x 8,5 x 65 cm
2. Nišan u obliku stele, bez natpisa čije su dimenzije 20 x 4 x 44 cm
3. Nišan u obliku stele, bez natpisa čije su dimenzije 16,5 x 4,5 x 53 cm
4. Nišan sa djevojačkom kapom, bez natpisa sa isklesanom rozetom na
prednjoj strani nišana, dimenzija 14 x 15,5 x 50 cm
5. Nišan u obliku stele, bez natpisa sa rozetom i nišicom čije su dimenzije 22,5
x 4,5 x 80 cm

9 Komisija je angažirala orijentalistu Hazima Numanagića u maju 2014., tako da je on izvršio obilazak
lokaliteta i identifikaciju starih nišana.
8
6. Muški nišan sa turbanom u gužve, bez natpisa, dimenzija 10 x 9,5 x 65 cm
7. Muški nišan sa turbanom u gužve, bez natpisa, dimenzija 15 x 10,5 x 110
cm
8. Muški nišan sa turbanom, bez natpisa, dimenzija 10 x 9 x 46 cm
9. Oštećen muški nišan sa turbanom u gužve, bez natpisa, dimenzija 15 x 10
x 70 cm
10.Ženski nišan sa rozetom, bez natpisa, dimenzija 19 x 8 x 55 cm
11.Muški nišan sa turbanom u gužve, bez natpisa, dimenzija 15 x 13 x 44 cm.
Na mezaru su vidljivi i ostaci kamenog santrača dimenzija 255 x 125 cm.
12.Muški nišan sa turbanom u gužve, bez natpisa, dimenzija 13 x 11 x 70 cm
13.Mlađi ženski nišan, dimenzija 18,5 x 6,5 x 70 cm sa natpisom na arapskom
jeziku.
ريفه بنت محمد بهچيچ روحه الفاتحه 1931
Rifa, kći Muhameda Bečića. Fatiha za njenu dušu. 1931.
14.Ženski nišan sa djevojačkom kapom, bez natpisa, dimenzija 14,5 x 14,5 x
63 cm
15.Muški nišan sa turbanom u gužve, bez natpisa, dimenzija 14 x 14 x 70 cm
16.Stela bez natpisa, dimenzija 27 x 14 x 42 cm
17.Nišan sa rozetom, bez natpisa, dimenzija 21 x 6,5 x 50 cm
18.Stela bez natpisa, dimenzija 23 x 15 x 45 cm
19.Muški nišan sa turbanom, bez natpisa, dimenzija 14 x 13 x 80 cm
20.Muški nišan sa turbanom u gužve, bez natpisa, dimenzija 18 x 13 x 75 cm
21.Stela bez natpisa, dimenzija 17 x 6 x 66 cm
22.Nišan sa djevojačkom kapom, bez natpisa, dimenzija 12 x 11 x 46 cm
23.Mlađi ženski nišan, dimenzija 20 x 6 x 65 cm sa natpisom na arapskom
jeziku
المرحومه فاطمة بنت ابراهيم بولوت الفاتحة 36
Pomilovana Fatima, kći Ibrahima Bulut. Fatiha. 36 (1918/18).
3. Dosadašnja zakonska zaštita
Dobro je bilo evidentirano, pod nazivom Stara džamija u Goduši, Visoko
(osmanski period, izgrađena 1565. godine), ali nije upisano u Registar nepokretnih
spomenika kulture SR BiH.
10
4. Istraživački i konzervatorsko-restauratorski radovi
Nema podataka o istraživačkim i konzervatorsko-restauratorskim radovima.
5. Sadašnje stanje dobra
Malter na zidovima džamije posjeduje kapilarnu vlagu koju je potrebno
sanirati.

10
Dopis broj: 07-40-4-3629-1/13 od dana 12. 06. 2013. godine – Zavod zaštitu spomenika u sastavu
Federalnog ministarstva kulture i sporta.
9
Pokrov kao i drvena krovna konstrukcija su rekonstruirani 2007. godine.
Harem džamije se redovno održava.
6. Specifični rizici
– Nema specifičnih rizika koji bi mogli utjecati na objekat džamije.
– Postoji problem kapilarne vlage koja je iz temelja prešla na zidove tako da je
potrebno izvršiti sanaciju zidova.
III – ZAKLJUČAK
U skladu sa svim naprijed navedenim, Komisija je donijela odluku o proglašenju
Stare džamije sa haremom u Goduši kod Visokog nacionalnim spomenikom Bosne i
Hercegovine.
Nakon izvršene valorizacije u skladu sa Pravilnikom o kriterijima vrednovanja
dobara, podjeli po predmetu pravne zaštite i postupku kategorizacije nacionalnih
spomenika (“Službeni glasnik BiH“, broj 47/18), nacionalni spomenik je svrstan u
kategoriju “nacionalni spomenik od značaja za Bosnu i Hercegovinu“.
Nacionalni spomenici od značaja za Bosnu i Hercegovinu su dobra koja:
– posjeduju izražene vrijednosti (društvenu, historijsku, dokumentarnu ili
umjetničku i estetsku)
– posjeduju određen stepen autentičnosti (minimalno jedan atribut
autentičnosti) i integriteta (minimalno jedan atribut integriteta).
Stara džamija sa haremom u Goduši kod Visokog posjeduje sljedeće
vrijednosti:
Historijska vrijednost dobra – dobro doprinosi razumijevanju života muslimana
na području centralne Bosne i stvaranju osjećaja kontinuiteta s prošlošću i
tradicijom.
– Dokumentarna vrijednost – dobro predstavlja svjedočanstvo o tipičnom načinu
života u 16. stoljeću, kao i o određenom tipu manjih džamija. Predmet je za
daljnja istraživanja za etnologiju, arhitekturu, historiju i dr.
– Društvena vrijednost – dobro posjeduje značaj za identitet muslimana, te
uključuje: ontološku, simboličku, sakralnu, tradicionalnu vrijednost.
– Autentičnost – džamija je u više navrata bila restaurirana, ali su izvođeni
radovi koji nisu narušili njen integritet niti autentičnost. Džamija je restaurirana
na izvornoj lokaciji, time joj je zadržana izvorna sakralna namjena, položaj u
prostoru, kao i duh i osjećanja stanovnika koji tu žive.
– Integritet – restauracijom je osiguran kontinuitet upotrebe, vizuelni integritet, i
fizički atributi koji sadržavaju vrijednosti.
– Ambijentalno/pejzažni kontekst – posjeduje istaknut pejzažni karakter u
ruralnoj strukturi sela Goduša, kao i okolnog područja.
U prilogu ove odluke je sljedeća dokumentacija:
– kopija katastarskog plana,
10
– zemljišnoknjižni izvadak,
– fotodokumentacija (fotografije postojećeg stanja harema Stare džamije u
Goduši, maj 2014. godine).
Fotodokumentacija
Fotografije Džamije u Goduši kao i fotografije harema snimila u oktobru 2018.
godine saradnica sekretarijata Komisije.
Korištena literatura
U toku vođenja postupka proglašenja nacionalnim spomenikom grobljanske
cjeline – Harem Stare džamije u Goduši, općina Visoko korištena je sljedeća
literatura:
1928. Filipović, Milenko, Visočka nahija, Beograd, 1928.
1949. Filipović, Milenko, Život i običaji narodni u Visočkoj nahiji, Beograd,
Sarajevo, 1949.
1982. Šabanović, Hazim, Bosanski pašaluk, Svjetlost, Sarajevo, 1982.
1984. Grupa autora, Visoko i okolina kroz historiju I, prethistorija, antika i
srednji vijek, Visoko, 1984.
2012. Durajlić, Esad, Islamski sakralni spomenici iz osmanskog perioda na
području općine Visoko, Visoko, 2012.