Kvalitet zraka

Grad Visoko u saradnji sa Ministarstvom za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK je instalirao stalnu stanicu za mjerenje kvaliteta zraka na području grada, jedna od 6 fiksnih stanica za monitoring kvaliteta zraka Zeničko – dobojskog kantona, kojom upravlja Institut „Kemal Kapetanović“ Zenica Univerziteta u Zenici. Kantonalni ekološkim akcionim planom (KEAP) Ze-do kantona je utvrđena potreba za mjerenjem kvaliteta zraka na području Grada Visoko. Praćenje stanja kvaliteta zraka će se provoditi automatskom mjernom stanicom, čija će osnovna uloga biti ocjena stanja kvaliteta zraka u cilju sagledavanja opće izloženosti stanovništva, a u skladu sa Pravilnikom o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka („Sl. novine FBIH“ br. 1/12).

Mikrolokacija stanice u blizini MSŠ “Hazim Šabanović” Visoko.

Parametri mjerenja na automatskoj stanici

Mjereni polutantni na automatskoj stanici “Visoko” će biti sljedeći:

 • Čvrste čestice prečnika ispod 10um (LČ10),
 • Sumpor dioksid (SO2),
 • Sumpor vodonik (H2S),
 • Ozon (O3).

Pored mjerenja polutanata, mjerna stanica će mjeriti i meteorološke parametre:

 • Smjer i brzina vjetra,
 • Temperatura,
 • Relativna vlažnost vazduha,
 • Atmosferski pritiska,

Makrolokacije stanice karakteriše više izvora zagađenja, i to:

 • Mala ložišta i individualne kotlovnice,
 • Industrijska zona,
 • Saobraćaj

POTENCIJALI KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Grad Visoko na svom području raspolaže sa značajnim potencijalima obnovljivih izvora energije.

Iskorištavanje energije sunca i vjetra:

U narednom periodu planira se posvetiti pažnja iskorištavanju energije sunca i to na dva načina;

 • izgradnja solarnih ćelija za grijanje zgrada i sanitarne vode za potrebe domaćinstava i industrije
 • kao i izgradnja fotonaponskih elektrana malih snaga ( 10-150 KW)

Također se planira istražiti mogućnost izgradnje vjetroelektrana, a jedna elektrana već postoji.