Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU “Dom zdravlja” Visoko

Na osnovu člana 66. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Sl.Novine FBiH”, broj 46/10 i 75/13), člana 29. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama (“Sl.list RBiH”,broj 06/92, 08/93 i 13/94), Pravilnika o
uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispunjavati osobe koje konkurišu za direktora zdravstvene ustanove (“Sl.Novine FBiH”,broj 77/17), odredbi Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (“Sl.Novine ZDK”broj 08/19, 06/20 i 19/20), Saglasnosti Gradonačelnika Visokog broj 01/2-02-691/21. od
01.07.2021.godine, člana 16. i 22. Statuta Javne ustanove “Dom zdravlja” Visoko i Odluke Upravnog odbora JU “Dom zdravlja” Visoko: 01-1917/1/21. od 30.06.2021.godine, Upravni odbor JU “Dom
zdravlja” Visoko raspisuje :

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE “DOM ZDRAVLJA” VISOKO

a.) NAZIV I SJEDIŠTE POSLODAVCA
Javna ustanova „Dom zdravlja“ Visoko, adresa Branilaca RBiH 22 Visoko.
b.) NAZIV RADNOG MJESTA I IZNOS OSNOVNE PLATE

 • Direktor JU”Dom zdravlja”Visoko.
 • Osnovnu plaću direktora Doma zdravlja utvrđuje Upravni odbor Doma zdravlja i ona
  iznosi od 2,5 do 3 prosjećne mjesečne isplaćene neto plaće Zeničko – dobojskog kantona
  prema posljednjim objavljenim podacima Federalnog zavoda za statistiku.
  c.) OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA OBAVLJANJE POSLOVA DIREKTORA
  (1) OPŠTI USLOVI:
  a) Da je državljanin BiH;
  b) Da je stariji od 18 godina;
  c) Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH i
  u periodu od 3 /tri/ godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;
  d) Da se na kandidata ne odnosi član IX. stav 1. Ustava BiH;
  e) Da nije osuđivan za krivično dijelo ili privredni prijestup niti se protiv njega vodi krivični
  postupak;
  f) Da nisu izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija ili savjetnici u smislu odredaba Zakona o
  sukobu interesa u organima vlasti u FBiH.
  (2) POSEBNI USLOVI :
 • Završen medicinski fakultet ili stomatološki fakultet i jednu od specijalizacija iz okvira
  djelatnosti Doma zdravlja (primarne ili konsultativno-specijalističke zdravstvene zaštite koja
  se pruža u Domu zdravlja) ili završen medicinski fakultet sa specijalizacijom iz socijalne
  medicine, organizacije i ekonomike zdravstva;
 • Da ima najmanje 5 /pet/ godina radnog staža u struci;
 • Da ima znanje o zdravstvenom menadžmentu koje dokazuje certifikatom o obavljenoj
  edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta, i to sva tri nivoa edukacije u skladu sa propisima o
  kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta, odnosno završenoj
  specijalizaciji iz zdravstvenog menadžmenta ili završenom postdiplomskom studiju iz
  zdravstvenog menadžmenta;
 • Da sačini i dostavi Program rada i razvoja JU “Dom zdravlja” Visoko za mandatni period.
  d.) KRATAK OPIS POSLOVA I NAZNAKE OBLASTI I LITERATURE ZA PISMENI I USMENI
  ISPIT
 • organizuje i rukovodi radom ustanove, zastupa i predstavlja Ustanovu, odgovoran je
  za zakonitost rada, predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje
  djelatnosti, predlaže Upravnom odboru unutarnju organizaciju i sistematizaciju poslova,
  izvršava odluke Upravnog odbora, podnosi Upravnom odboru izvještaj o finansijskom
  poslovanju, učestvuje u radu Upravnog odbora i drugih organa ustanove i daje mišljenje i
  prijedloge iz njihove nadležnosti, predlaže osnove plana rada i razvoja, odlučuje o pravima,
  obavezama i odgovornostima zaposlenika iz radnog odnosa, provodi proceduru vezanu za
  dodjelu specijalizacije i stručnog usavršavanja radnika, po okončanju procedure donošenja
  Odluke o kandidatima dužan je o istom obavijestiti Upravni odbor, organizira rad Stručnog
  vijeća Doma zdravlja, odgovoran je za organizovanje i provođenje mjera sigurnosti, zaštite,
  samozaštite i spašavanja u ustanovi, stara se za provođenje mjera zaštite na radu i
  protupožarne zaštite, zadužen je za saradnju sa humanitarnim organizacijama radi nabavke
  neophodne opreme, sanitetskog materijala i lijekova za normalno funkcionisanje ustanove,
  donosi plan organizovanja i djelovanja ustanove u ratu i odgovoran je za funkcionisanje
  ustanove u ratu u skladu sa planom donosi akt o ratnoj sistematizaciji i organizaciji radnih
  mjesta, obavlja poslove u okviru svog stručnog zvanja i svoje stručne spreme, odgovoran je za
  izvršavanje zadataka dobivenih od nadležnih organa na osnovu odgovarajućih rješenja Vlade,
  Ministarstva, kantona i općine, vrši raspored vremena izvršavanja radne obaveze shodno
  odluci nadležnog organa općine, a prema potrebama i borbenoj situaciji, vrši i druge poslove
  u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim općima aktima ustanove.
  LITERATURA ZA ISPIT I INTERVJUU
  Pravni izvori za polaganje ispita po javnom oglasu su:
 • Uredba sa zakonskom snagom o ustanovama (“Sl.list RBiH”,broj 06/92, 08/93 i 13/94),
 • Zakon o radu FBiH (“Sl.Novine FBiH”, broj 26/16 i 89/18),
 • Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Sl.Novine FBiH”, broj 46/10 i 75/13) i
 • Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata (“Sl.Novine FBiH”, broj 46/10 i
  75/13).
  e.) DUŽINA TRAJANJA UGOVORA
  Sa izabranim kandidatom zaključuje se Ugovor o radu na određeno vrijeme.
  Imenovanje direktora JU „Dom zdravlja“ Visoko vrši se na mandatni period od 4 godine.
  f.) POTREBNA DOKUMENTACIJA :
  Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni dostaviti biografiju, adresu prebivališta i kontakt telefon, te
  je potrebno dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova traženih ovim konkursom u originalu ili ovjerena
  kopija (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja originala), i to :
  I. Uvjerenje o državljanstvu,
  II. Izvod iz matične knjige rođenih,
  III. Ovjerenu izjavu kandidata da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske
  mjere u periodu od 3 /tri/ godine prije objave konkursa,
  IV. Ovjerenu izjavu kandidata da se na njega ne odnosi član IX. stav 1. Ustava BiH,
  V. Uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
  VI. Ovjerenu izjavu kandidata da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili
  savjetnik u smislu Zakona o sukoba interesa u FBiH,
  VII. Diploma o završenom fakultetu,
  VIII. Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu,
  IX. Uvjerenje (potvrda) o radnom stažu,
  X. Odgovarajući certifikati o završenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta za sva tri
  nivoa ili uvjerenje o završenoj specijalizaciji iz zdravstvenog menadžmenta ili uvjerenje
  o završenom postdiplomskom studiju iz zdravstvenog menadžmenta,
  XI. Sačinjen program rada i razvoja JU „Dom zdravlja“ Visoko za mandatni period.
  g.) ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PRIJAVE :
  JU “Dom zdravlja” Visoko Branilaca RBiH br.22 , 71 300 Visoko sa naznakom „Komisiji za izbor
  i imenovanje direktora – ne otvarati“.
  h.) ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI OGLAS :
  Prijavu sa dokazima o ispunjavanju navedenih uslova potrebno je dostaviti u roku od 8
  /osam/ dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja konkursa. Javni konkurs će biti
  objavljen u „Službenim Novinama FBiH“ , dnevnom listu „Oslobođenje“, web stranici JU
  „Dom zdravlja“ Visoko, web stranici osnivača Grad Visoko i web stranici Zavod za
  zapošljavanje Ze-do kantona-BIRO Visoko.
  i.) KONTAKT TELEFON :
  032 460 257 Duraković Mahir.
  j.) NAPOMENA :
  Izabrani kandidat će biti u obavezi da u roku od 5 (pet) dana od dana zaprimanja obavještenja
  o njegovom izboru kao najboljeg kandidata dostavi ljekarsko uvjerenje za posao.
  Komisija za izbor i imenovanje direktora pozvat će kandidate koji ispunjavaju opšte i posebne
  uslove konkursa te sa istim obaviti pismeni i usmeni intervju.
  Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
  Upravni odbor
  JU “Dom zdravlja”Visoko