JAVNI OGLAS za popunu radnih mjesta na određeno vrijeme u JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko

Na osnovu  Zakona o radu br. 26/16 , Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju član 32. („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10),  Pedagoških standarda i normativa  („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 2/11) ,Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-Dobojskom kantonu („Službene novine Ze-Do kantona“, broj: 8/19 od 11.06.2019. godine),  Pravila JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko, Pravilnikao načinu i postupku popunjavanja upražnjenih radnih mjesta sa kriterijima i načinom bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa odgajatelja, zdravstvenih i ostalih radnika i prijema lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Javnoj ustanovi za predškolski odgoj i  obrazovanje Visoko, Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa (br. 04-135/16 od 13.07.2016 ) i Odluke Upravnog odbora Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko o raspisivanju Javnog konkursa,Upravni odbor  JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko raspisuje:

JAVNI OGLAS

za popunu radnih mjesta na određeno vrijeme

u JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko

u trajanju od (dvanaest) 12 mjeseci

I

Raspisuje se Javni oglas za radno mjesto :

 

 1. Prof. Predškolskog odgoja ( odgajatelj) -5 kandidata, na period od 12 mjeseci
 2. Prof. Predškolskog odgoja ( odgajatelj) -1 kandidat,na period do povratka uposlenice na radno mjesto odnosno najduže 12 mjeseci
 3. Spremačica – 2 kandidata, na period od 12 mjeseci
 4. Kuhar  -1 kandidat, na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.

II

Opis poslova za radno mjesto 1. i  2.:

–          Neposredno odgojno – obrazovni rad sa djecom

–          Pripreme za odgojno – obrazovni rad

–          Individualno stručno usavršavanje

–          Saradnja sa roditeljima

–          Saradnja sa pedagogom – psihologom i ostalim stručnim saradnicima

–          Rad u okviru društvene i kulturne djelatnosti

–          Rad na pedagoškoj dokumentaciji

–          Uvođenje inovacija, savremenih oblika i metoda izrade didaktičkih sredstava

–          Brine o estetskom izgledu radnih i zajedničkih prostorija za djecu

–          Ostali poslovi po potrebi

Iznos osnovne plate za radno mjesto 1. i 2.: 810,00 KM

III

Uz prijavu, kandidati KOJI SE PRIJAVLJUJU ZA POZICIJU 1i 2., su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju  opštih uslova propisanih Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (orginal ili ovjerna kopija dokumenata ne starija od 6 mjeseci):

 1. Kraču biografiju
 2. Diplomu o završenoj školskoj spremi (VSS , profesor predškolskog odgoja i obrazovanja, Bakaleaurat/Bachelor predškolskog odgoja i obrazovanja ili VŠ,

nastavnik predškolskog odgoja i obrazovanja)

 1. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseca)
 2. Uvjerenje o nekažnjavanju , dostavlja se po izvršenom izboru kandidata, a prije stupanja na posao (ne starije od 6 mjeseci)
 3. Izvod iz matične knjige rođenih
 4. Sanitarna knjižica
 5. Dokaz o položenom stručnom ispitu
 6. Ljekarsko uvjerenje

Dokumente pod tačkom 4.  tačkom 6. i tačkom 8. kandidat dostavlja po izvršenom izboru ,a prije stupanja u radni odnos.

IV

Kandidati za poziciju 1 i 2 su dužni dostaviti i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa čl.2 Kriterija:

 1. Dokaz o radnom stažu sa najmanje 1godinom rada na poslovima odgajatelja  nakon sticanja diplome
 2. Uvjerenje o dužini čekanja na posao nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme
 3. Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visokoškolskoj ustanovi,
 4. Uvjerenje/potvrda ili drugi adekvatan ovjeren akt visokoškolske ustanove kao dokaz o ostvarenoj izvrsnosti tokom školovanja,
 5. Potvrda ili drugi adekvatan akt izdat od strane obrazovnih ustanova kao organizatora volontiranja,
 6. Rješenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida ili

Rješenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva civilne žrtve rata, uz Uvjerenje o neprekidnom prebivalištu na području ZDK u posljednja 24 mjeseca (Uvjerenje resorne službe sa područja ZDK)

 1. Rješenje/Uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva demobilisanog borca,
 2. Rješenje/Uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva člana porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca,
 3. Ovjerena kopija važećeg ugovora o radu ( za kandidate koji su u radnom odnosu na određeno vrijeme).

V

Opis poslova za radno mjesto 3. :

Spremačica:

–          Održava higijenu prostorija gdje borave djeca i mokrih čvorova

–          Pomaže djeci pri održavanju lične higijene, higijene igračaka i drugih predmeta sa kojima djeca dolaze u dodir

–          Pomaže djeci pri oblačenju i pripremi ležaljki za spavanje i raspremanje, brine za inventar, posprema ležaljke i presvlači posteljinu

–          Obavlja generalno spremanje prostorija, namještaja i opreme

–          Vodi računa o čistoći kancelarija

–          Radi na čišćenju i uređenju dvorišta u saradnji sa domarom

–          Pomaže pri istovaru i skladištenju robe

–          Vodi računa o pravilnoj upotrebi sredstava za rad i sredstava za održavanje higijene, te o racionalnoj upotrebi istih

–          Ostali poslovi po potrebi

Iznos osnovne plate za radno mjesto 3. – 550,00 KM

Opis poslova za radno mjesto 4. :

Kuhar

–         Poslovi organizacije rada u kuhinji,

–         Sudjelovanje u sastavljanju jelovnika,

–         Poslovi pripreme obroka u svim fazama pri kuhanju,

–         Priprema hrane za djecu s posebnim prehrambenim potrebama,

–         Svakodnevno održavanje higijena i čistoće kuhinje

–         Osposobljavanje za higijenski minimum i rad na siguran način

–         I drugi poslovi poslovi dati od strane direktorice Ustanove.

Iznos osnovne plate za radno mjesto 4. – 610,00 KM

 

Uz prijavu KANDIDATI KOJI SE PRIJAVLJUJU ZA POZICIJU 3 I 4  su dužni dostaviti i dokaze o ispunjavanju  opštih uslova propisanih  Zakonom o radu i Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju:

 1. Diplomu o završenoj školskoj spremi

(SSS III stepen kuharskog smjera za poziciju 4;

SSS –  za poziciju 3 )

 1. Uvjerenje o završenom kursu i položenom ispitu za sticanje osnovnih znanja iz higijene životnih namirnica i predmeta opće upotrebe – za poziciju 4)
 2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 3. Uvjerenje o ne kažnjavanju  , dostavlja se po izvršenom izboru kandidata, a prije stupanja na posao
 4. Izvod iz matične knjige rođenih
 5. Ljekarsko uvjerenje dostavlja se po izvršenom izboru kandidata, a prije stupanja na posao

VI

Kandidati za poziciju 3 i 4 su dužni dostaviti i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa Kriterijima:

 1. Dokaz o radnom stažu sa najmanje 1 godina  rada nakon sticanja diplome na poslovima za koje se kandidat prijavljuje, – za poziciju 3,4 )
 2. Uvjerenje o dužini trajanja nezaposlenosti
 3. Rješenje/Uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva demobilisanog borca,
 4. Rješenje/Uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva člana porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca,
 5. Ovjerena kopija važećeg ugovora o radu ( za kandidate koji su u radnom odnosu na određeno vrijeme).

VII

Napomena:

– Dokaz o radnom iskustvu (potvrde ili uvjerenja) moraju biti precizna i detaljna, te sadržavati sve bitne elemente koji nedvosmisleno ukazuju na traženo radno iskustvo

– Kandidati koji se prijavljuju na dvije ili više pozicija dužni su za svako radno mjesto dostaviti pojedinačnu prijavu/kovertu sa svim traženim dokumentima /dokazima

– Sa kandidatima koji dostave urednu, blagovremenu i potpunu dokumentaciju  obavit će se intervju (za radno mjesto3 i 4.), odnosno pismeni i usmeni stručni  ispit (za radno mjesto 1 i 2. ), a o vremenu održavanja intervjua, odnosno pismenog i usmenog stručnog  ispita  isti će biti blagovremeno obavješteni, telefonski ili putem e- maila (obavezno navesti kontakt telefon ili e-mail adresu).

– Literatura iz koje će biti pitanja za intervju,  pismeni i usmeni za poziciju 1 i 2 su :

 1. “Pedagogija”- prof.dr.  Ante Vukasović, V izdanje
 2. “Osnovi razvojne i pedagoške psihologije”,autor,Elharun Selimović
 1. 3.       Kate Burke Walsh(2000.) Step by step, Program za djecu u porodice,Stvaranje učionica u kojima dijete ima centralnu ulogu 3-5godina.

 

Svi kandidati trebaju biti upoznati sa Procedurama za početak rada predškolskih ustanova- vodič za unapređenje sigurnosti u vrtićima- izdanim od strane Instituta za zdravlje i sigurnost hrane  Zenica. Izabrani kandidati sa kojima se namjerava zaključiti Ugovor o radu dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje i uvjerenje o nekažnjavanju do početka stupanja u radni odnos

– Probni rad nije predviđen

– Telefon na koji se mogu dobiti dodatne informacije je 032/737-699

Intervju je obavezan za sve kandidate, te ukoliko kandidat ne pristupi zakazanom intervjuu smatraće se da je odustao od Javnog oglasa.

VIII

Svi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseca.

IX

– Lični podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH (Sl. glasnik BiH, broj 49/06, 76/11 i 89/11).

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu Oslobođenje(od 06.01.2021 do 13.01.2021), Web stranici gradaVisoko, JU služba za zapošljavenj ZDK i Oglasnoj ploči JU za predškolski odgoj i obrazovanje  Visoko .Krajnji datum predaje Prijave na konkurs je 13.01.2021. god.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u  JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko, u zatvorenoj koverti na adresu:

 

JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko

Donje Rosulje bb, Visoko

Sa naznakom:

„Prijava na Konkurs za radno mjesto na koju se kandidat prijavljuje.

X

Nepotpune, neuredne  i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko nije u obavezi vraćanja dostavljene dokumentacije.

 

 UPRAVNI ODBOR JU ZA PREDŠKOLSKI

ODGOJ I OBRAZOVANJE VISOKO