JAVNI OGLAS

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 12/03, 34/03, 65/13) i Odluke o kriterijima za imenovanje upravnog odbora Javne ustanove „Dom zdravlja“ Visoko broj: 01/1-02- 41 /21 od 29.01.2021. godine, Gradonačelnik  objavljuje:

J A V N I   O G L A S

za izbor članova upravnog odbora

JU „Dom zdravlja“ Visoko 

I

            Objavljuje se oglas za izbor i imenovanje članova upravnog odbora JU „Dom zdravlja“ Visoko, kako slijedi:

1. Upravni odbor JU„Dom zdravlja“ Visoko                       3 člana

Upravni odbor JU „Dom zdravlja“ Visoko ima tri člana i čine ga predstavnici:

 • Osnivača                                                         – predsjednik,
 • Stručnih radnika zdravstvene Ustanove          – jedan član,
 • Ministarstva zdravstva ZDK                             – jedan član.

II – Opis pozicije: 

Upravni odbor JU „Dom zdravlja“ Visoko ima slijedeće nadležnosti:

 • donošenje statuta ustanove,
 • imenovanje i razrješenje direktora odnosno v.d. direktora ustanove,
 • utvrđuje planove rada i razvoja ustanove,
 • utvrđivanje godišnjeg programa rada,
 • donošenje finansijskog plana i usvajanje godišnjeg obračuna
 • donošenje općih akata o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji poslova i drugih općih akata u skladu sa zakonom i statutom ustanove,
 • odlučivanje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi kojih je ustanova osnovana, ako zakonom nije određeno da o određenim pitanjima odlučuje drugi organ ustanove,
 • usmjeravanje, kontrolisanje i ocjenjivanje rada direktora, 
 • rješavanje svih pitanja odnosa sa osnivačem,
 • odlučuje o korištenju sredstava preko iznosa utvrđenog statutom ustanove,
 • odgovaranje osnivaču za rezultate rada ustanove,
 • odlučivanje o prigovoru zaposlenika na rješavanje kojim je drugi organ, određen statutom ustanove, odlučio o pravu, obavezi i odgovornosti zaposlenika iz radnog odnosa,
 • podnošenje osnivaču najmanje jedanput godišnje izvještaja o poslovanju ustanove,
 • obavljanje i drugih poslova u skladu sa zakonom i statutom ustanove. 

Mandat predsjednika i članova upravnog odbora je četiri (4) godine uz mogućnost ponovnog izbora u skladu sa Zakonom.

III

Kandidati moraju uspunjavati opće i posebne uslove.

Opći uslovi za imenovanje su:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 4. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1.Ustava Bosne i Hercegovine),
 5. da nije u funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine FBiH“: broj:12/03, 34/03 i 65/13), 
 6. da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 70/08),
 7. da nije član nadzornog ili upravnog odbora u više od jednog privrednog društva ili institucije ili ukoliko jeste kandidat će dostaviti ovjerenu izjavu da će po konačnom imenovanju odstupiti sa jedne pozicije u roku od tri (3) dana od dana imenovanja,
 8. da nema privatni finansijski interes u u javnoj ustanovi za koju se kandiduje
 9. da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv s dužnošću u upravnom odboru u koji se kandiduje, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,
 10. da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti upravnog odbora,
 11. da nije osoba starija od 65 godina na dan imenovanja.

Posebni uslovi za imenovanje su:

 1. da ima visoku stručnu spremu VII stepena, odnosno visoko obrazvanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa studija po bolonjskom sistemu studiranja,
 2. da ima najmanje 3 godine radnog staža u struci i spremi nakon sticanja VSS,
 3. da nije na poziciji direktora ili člana uprave javne ustanove u okviru koje se kandiduje ili druge javne ustanove ili javnog preduzeća Grada Visoko,
 4. da posjeduje znanje iz oblasti rada i organizacije zdravstvene javne ustanove,
 5. da posjeduje sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje upražnjene pozicije,
 6. da posjeduje sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,
 7. da posjeduje komunikacijske i organizacijske sposobnosti, 
 8. da posjeduje sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu, rezultati rada ostvareni tokom poslovne karijere.

IV – Potrebni dokumenti:

Prijava kandidata treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon.

Uz prijavu treba dostaviti:

 1. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 2. ovjerena fotokopija lične karte,
 3. uvjerenje o o prebivalištu izdato od CIPSA-a, ne starije od tri mjeseca,
 4. dokaz o stručnoj spremi,
 5. potvrda o radnom stažu,
 6. ovjerena izjava kandidata o činjenicama nabrojanim u tačkama 3 – 10 općih uslova,
 7. ovjerena izjava kandidata o činjenicama nabrojanim u tački 3. posebnih uslova

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti orginali ili ovjerene kopije

Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku osam (8) dana od isteka roka za podnošenje prijava neće biti uzeti u razmatranje u daljem postupku imenovanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Oglas za podnošenje prijave ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Posljednji dan podnošenja prijava računa se prema datumu objave u glasilu koje posljednje bude objavilo ovaj oglas.

Oglas će se objaviti u:

 1. „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“,
 2. Dnevnim novinama „Oslobođenje“,
 3. Web stranici Grada Visoko, www.visoko.gov.ba.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično na protokol ili preporučeno poštom sa naznakom 

Prijava na oglas za izbor članova

UO JU „Dom zdravlja“ Visoko – NE OTVARATI“

GRAD VISOKO

Služba za poslove Gradonačelnika  i Gradskog  vijeća

– Komisija za izbor –

Alije Izetbegovića br. 12A

71300 Visoko