Javni poziv za iskaz interesa za uklanjanje i zbrinjavanje pasa lutalica sa područja grada Visokog

Na osnovu Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja („.Sl.glasnik BiH“ broj: 25/09 i 9/18), člana 12. Privremene Statutarne Odluke Grada Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko“, broj: 5/19) , Budžeta Grada Visoko za 2021. godinu („Službeni glasnik Grada Visoko“, broj: 02/21) i Odluke o izvršenju Budžeta Grada Visoko za 2021. Godinu („Sl.glasnik Grada Visoko“, broj: 02/21), Grad Visoko objavljuje:


JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA
za uklanjanje i zbrinjavanje napuštenih pasa i pasa lutalica sa područja grada Visoko

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA
  Predmet javnog poziva je iskazivanje interesa za uklanjanje i zbrinjavanje napuštenih pasa i pasa lutalica sa područja Grada Visoko za period od 01.04.2021. godine do 31.12.2021. godine.
  Pod pojmom uklanjanja i zbrinjavanja napuštenih pasa i pasa lutalica sa područja Grada Visoko podrazumijeva se adekvatan smještaj, potrebna oprema za čuvanje, hranjenje i zdravstvena njega pasa, način rada i osiguranje veterinarske – zdravstvene usluge (adekvatno zdravstveno tretiranje, sterilizacija i markiranje).
  Primarni cilj je zaštita i uklanjanje napuštenih pasa i pasa lutalica sa ulica i obezbjeđenje pristojnih uslova u skloništu, te pronalazak adekvatnog udomljenja za pse.
 2. PRAVO UČEŠĆA
  Pravo učešća na javnom pozivu imaju pravna lica ili udruženja koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koje su predmet javnog poziva.
 3. POTREBNA DOKUMENTACIJA
  Uz Prijavu na Javni poziv potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:
 • Prijedlog projekta za uklanjanje i zbrinjavanje napuštenih pasa i pasa lutalica sa područja grada
  Visoko,
 • Kopija Rješenja o registraciji za traženu djelatnost,
 • Kopija Uvjerenja o poreskoj registraciji – identifikacioni broj,
 • Podaci o pravnom licu ili udruženju kao podnosiocu zahtjeva (naziv i sjedište pravnog lica ili
  udruženja),
 • Podaci o odgovornoj osobi (ime i prezime, kopija lične karte),
 • Dokaz da je zemljište na kojem se realizuje projekat udaljeno od naseljenog mjesta min. – 250 m i
  ukupne površine min. – 2.000 m2 (dostaviti skicu lokacije),
 • Pravni osnov korištenja zemljišta (dokaz o vlasništvu – zk. izvadak ili Ugovor o zakupu zemljišta),
 • Izjavu o planiranom broju djelatnika zaduženih za brigu o psima, njihova stručna sprema i poslovi
  koje će obavljati,
 • Kratak opis dosadašnjeg iskustva na poslovima uklanjanja, zbrinjavanja i udomljavanja napuštenih
  pasa i pasa lutalica,
 • Način osiguranja veterinarske zaštite pasa – Ugovor sa Veterinarskom stanicom,
 • Dokaz o posjedovanju opreme za hvatanje pasa u skladu sa Zakonom,
 • Dokaz o posjedovanju aktivnog žiro računa.
  Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji koja ne smije biti starija od 3 (tri) mjeseca računajući od dana prijave na Javni poziv.

4. DOSTAVA PRIJAVA

Prijave dostaviti u roku od 7 (sedam) dana od dana objave javnog poziva na web stranici Grada Visoko, a najkasnije do 26.03.2021. godine do 15,00 sati.

Neće se uzeti u razmatranje prijave pravnih lica ili udruženja koja ne dostave svu dokumentaciju propisanu Javnim pozivom.

Prijave slati u zatvorenoj koverti na adresu:

GRAD VISOKO

SLUŽBA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ, KOMUNALNE POSLOVE,
ZAŠTITU OKOLINE I JAVNE NABAVKE

Alije Izetbegovića 12 A, 71300 Visoko

Sa naznakom – „Prijava na Javni poziv za iskaz interesa
Za uklanjanje i zbrinjavanje napuštenih pasa i pasa lutalica sa područja Grada Visoko“