Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinanciranja u projektu

 Na osnovu člana  12. Privremene Statutarne odluke Grada Visoko  („Sl.glasnik Grada Visoko“  broj 5/19), člana 11. Odluke o izvršenju Budžeta Grada Visoko  za 2021. godinu broj 01/1-02-85/21 i Sporazuma Grada Visoko i humanitarne organizacije NVO„Muslim aid“Sarajevo broj:90/21 od 19.02.2021.godine kojim su osigurana donatorska sredstva za dodjelu 20 plastenika od strane Humanitarne organizacije „Muslim Aid“ Sarajevo 40%, Grada Visoko  40 % i vlastitog učešća korisnika 20% u projektu „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima“, Gradonačelnik objavljuje:    

JAVNI POZIV

za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinanciranja u projektu

I   PRAVO UČEŠĆA

Pravo  na učešće u Projektu imaju socijalno i materijalno ugrožene osobe i mlade osobe sa područja grada Visoko koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili njihovi uži članovi porodice kao i  zemljište ustupljeno na korištenje ili u zakup u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.

 II  UVJETI ZA DODJELU PLASTENIKA

Podnositelj  zahtjeva  treba da ispunjava slijedeće uslove:

 1. da je nezaposlena osoba ili osoba sa minimalnm primanjima,
 1. da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata u nadležnoj službi Gradske uprave ili dostaviti ovjerenu izjavu da će se upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata prije dodjele plastenika,
 2. da je podnosilac zahtjeva ili član uže porodice vlasnik ili posjednik poljoprivrednog zemljišta pogodnog za plasteničku proizvodnju,
 3. da  ima mogućnost navodnjavanja plastenika,
 4. da u trenutku predaje zahtjeva za učešće u ovom pozivu nema više od 100 m² plastenika u svom posjedu,
 5. da sufinansira 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom (575,20 KM),
 6. da obavezno prisustvuje edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana.
 7. da u  posljednje tri godina nije ostvarivao-la pravo na donaciju, dodjelu ili sufinansiranje nabavke plastenika od općine, ministarstva,humanitarnih i drugih organizacija
 8. da će dobiveni plastenik  zadržati u vlasništvu najmanje 2 /dvije/ godine od dana potpisivanja Ugovora o dodjeli plastenika

Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti Grada Visoko je nosilac aktivnosti vezanih za realizaciju Projekta.

III KRITERIJI ZA DODJELU PLASTENIKA

Kriteriji za bodovanje podnosioca zahtjeva:

 • pogodnost vlastitog zemljišta za plasteničku proizvodnju i mogućnost navodnjavanja

(utvrđuje Komisija za dodjelu plastenika na licu mjesta) 1-3 boda,

 • slabi uvjeti (veliki nagib, udaljenost od kuće više od 200 m) – 1 bod,  
 • dobri uvjeti (relativno veliki nagib, udaljenost od kuće do 100m) – 2 boda,
 • jako dobri uvjeti (blag nagib, blizu kuće, dobar pristup) – 3 boda.

Aplikanti kod kojih se na terenu utvrdi da ne posjeduju poljoprivredno zemljište pogodno za plasteničku proizvodnju (npr. veliki nagib, veličina parcele i sl.) ili nemaju mogućnosti navodnjavanja neće se bodovati, te se njihove prijave neće  uzeti u razmatranje.          

 • dodatni bodovi po osnovu pripadnosti jednoj od dole navedenih kategorija:
 • podnosilac zahtjeva nezaposlen – 2 boda                      

– za svakog punoljetnog nezaposlenog člana porodice koji se nalazi na Evidenciji nezaposlenih osoba Biroa za zapošljavanje – 1  bod,                   

– za svakog izdržavanog člana porodice (nezaposlene osobe koje se ne nalaze na Evidenciji nezaposlenih osoba Biroa za zapošljavanje, djeca, učenici i sl.) -1 bod,                          

 • mlade osobe životne starosti do 35 godina – 5 boda,
 • ako je podnosilac zahtjeva samohrani roditelj – 2 boda,
 • socijalni aspekt –BEZ PRIMANJA -7 BODOVA
 • socijalni aspekt stanje na terenu: 0-4 boda.
 • Mlade osobe životne starosti do 35 godina života koje su registrovale poljoprivrednu djelatnost kao osnovno zanimanje i nemaju više od 100m2 plastenika – 2 boda

Ukoliko kandidati pri bodovanju budu imali isti broj bodova, prednost će imati  mlađe osobe.

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

Potrebna dokumentacija za dodjelu plastenika:

 1. obrazac za prijavu na javni poziv,
 2. CIPS prijava podnosioca zahtjeva – original ili ovjerena kopija,
 3. ovjerena kopija lične karte,
 4. ovjerena kućna lista,
 5. dokaz o nezaposlenosti kandidata izdat od Biroa za zapošljavanje ili potvrda da osoba nije poreski obveznik,
 6. dokaz o nezaposlenosti svih punoljetnih članova porodice izdat od Biroa za zapošljavanje, (ILI OVJERENA KOPIJA ZDRAVSTVENE KNJIZICE ZA CLANOVE PORODICE KOJI NISU PRIJAVLJENI NA BIROU ZA ZAPOSALJAVANJE)
 7. potvrde iz škole/fakulteta za djecu/izdržavane članove domaćinstva,
 8. potvrda o visini primanja zaposlenih članova domaćinstva, kao i potvrda o primanju penzionera ukoliko je isti član domaćinstva,
 9. vlasništvo ili posjed nad parcelom  (kopija ZK izvatka ili Posjedovnog lista kao i Ugovor o zakupu),
 10. ovjerena izjava da u svom vlasništvu ili posjedu nema više od 100 m²  plastenika,
 11. ovjerena izjava da će korisnik dobiveni plastenik zadržati u vlasništvu najmanje 2 godine od potpisivanja Ugovora,
 12. ovjerena izjava da podnosilac zahtjeva u posljednje 3 godine nije ostvario pravo na donaciju, dodjelu ili sufinanciranje nabavke plastenika od općine, ministarstva, humanitarnih i drugih organizacija,/IZJAVE OZNAČENE POD BROJEM 10.11. MOGU SE SAČINITI NA JEDNOM OBRASCU/
 13. ovjerena izjava da će sufinansirati 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom (575,20 KM), te da će obavezno prisustvovati edukaciji iz oblasti plasteničke   proizvodnje  u trajanju od dva dana,
 14. dokaz da je samohrani roditelj (smrtni list ili dokaz o razvodu ili drugi dokument kojim aplikant može dokazati da je samohrani roditelj )
 15. potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava od gradske Službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) izdate u 2021. godini, odnosno ovjerena izjava da će se upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata prije dodjele plastenika,
 16. Rješenje o registrovanoj poljoprivrednoj djelatnosti

V  PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

Komisiju za odabir krajnjih korisnika za dodjelu plastenika sa pratećom opremom putem sufinansranja u saradnji sa donatorima čine: predstavnik organizacije Muslim Aid, predstavnici gradske uprave Visoko.

Zadatak Komisije za dodjelu plastenika je:

 • pregled prispjelih prijava,
 • evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva,
 • obavljanje uviđaja na licu mjesta,
 • sačinjavanje liste  krajnjih korisnika na osnovu utvrđenih kriterija za bodovanje
 • dostavljanje liste Gradonačelniku.

Saglasnost na predloženu rang listu kandidata daje Gradonačelnik.

Rang lista odabranih kandidata će biti objavljena na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Gradske uprave Visoko .

NAPOMENA:

Kandidati koji ostvare pravo na dodjelu plastenika obavezni su prisustvovati edukaciji u trajanju od dva dana. Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti na info pultu Gradske uprave Visoko – Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti. Zahtjevi sa traženom dokumentacijom  se predaju u zatvorenoj koverti na protokol Gradske uprave Visoko  sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu plastenika“ sa rokom od  10 dana od dana objavljivanja javnog poziva na oglasnoj ploči i  web stranici Gradske uprave Visoko.

Javni poziv ostaje otvoren do 09.04.2021. godine do 16,00  sati.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.   

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za finansije, privredu i društvene djelatnosti – Odsjek za privredu   ili na broj telefona 032/ 732 516  svakim radnim danom od 7,30-16,00 sati.

IZJAVA 1

IZJAVA 2

PRIJAVNI OBRAZAC ZAHTJEVA ZA DODJELU PLASTENIKA