Odluka o prijemu pripravnika – volontera

Na osnovu člana 30. Statuta Grada Visoko(„Službeni glasnik Grada Visoko“, broj: 10/21) i člana 45. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Gradskih službi, broj: 01/2-02-75/22 od 28.01.2022.godine,  Odluke za prijem pripravnika – volontera sa završenom visokom stručnom spremom u Gradsku upravu Visoko na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, broj : 01/1-02-1659/22 od 28.10.2022.godine i Zapisnika o radu Komisije za prijem pripravnika volontera sa završenom stručnom spremom u Gradsku upravu Visoko na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa od  11.11.2022.godine, Gradonačelnik Grada Visoko,  donosi:

ODLUKU

o prijemu pripravnika-volontera sa završenom visokom stručnom spremom u Gradsku upravu Visoko, na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

I.

Radi prijema pripravnika-volontera sa završenom visokom stručnom spremom u Gradsku upravu Visoko na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, izabrani su kako slijedi:

a) Pripravnik – volonter – bachelor arhitekture

  1. Ušto Ajla

b) Pripravnik – volonter – bacheleor mašinstva

  1. Trako Harun

II.

Sa izabranim licima, Gradonačelnik će zaključiti ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa na period od 12 mjeseci, počev od 15.11.2022.godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na oglasnoj ploči i web stranici Grada Visoko.