UPOZORENJE GRAĐANIMA NA OPASNOST OD IZBIJANJA POŽARA NA OTVORENOM PROSTORU

S obzirom da je u zadnjih nekoliko dana došlo do poboljšanja vremena,  molimo sve građane da se suzdrže od spaljivanja suhe trave i niskog rastinja, korova i slično.

Imajući u vidu da je PVJ Visoko u istom periodu prošle godine evidentirala veliki broj požara na otvorenom prostoru, Služba civilne zaštite, u cilju sprječavanja nastanka i širenja požara upozorava građane na sljedeće:

– Zabranjeno je bilo kakvo loženje vatre u šumama i na šumskom zemljištu kao i na drugom zemljištu na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume,

– Zabranjeno je bilo kakvo loženje vatre u blizini površina pod usjevima, stambenih naselja,  željezničkih pruga, vodova dalekovoda, naftovoda i sl.,

– Zabranjeno je spaljivanje korova i loženje vatre na otvorenom prostoru za vrijeme vjetra i noću,

– Ako se spaljivanje obavlja u prisutnosti više vlasnika, odnosno korisnika zemljišta koji organizovano vrše spaljivanje na većoj poljoprivrednoj površini, dužni o tome obavijestiti vatrogasnu jedinicu,

– Posebno upozoravamo da su lica koja izvrše spaljivanje korova ili loženje vatre na otvorenom prostoru dužna mjesto spaljivanja pregledati i ostatke u potpunosti ugasiti.

Izazivanje šumskog požara, namjerno ili nepažnjom, predstavlja krivično djelo iz člana 317. Krivičnog zakona FBiH „Izazivanje šumskog požara“, gdje je u stavu 1. navedenog člana predviđena kazna zatvora od jedne do osam godina za izvršioca ovog krivičnog djela, ukoliko je usljed izazvanog požara nastupila šteta velikih razmjera ili je izazvano istovremeno više šumskih požara.

U stavu 3. naznačenog člana je određeno da će se počinilac navedenog krivičnog djela kazniti novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine, ukoliko je isto počinio iz nehata.

Podsjećamo građane da je članom 89. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu FBiH i članom 82. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu ZDK regulisano da:

1. Svaki građanin koji primijeti požar dužan je da ga ugasi, ako to može učiniti bez opasnosti za sebe i za druge,

2.Ukoliko građanin nije u mogućnosti da ugasi požar, dužan je da o požaru obavijesti nadležne institucije na sljedeće brojeve telefona:

–    Profesionalna vatrogasna jedinica Visoko: 123

–    Policijska stanica Visoko: 122

–    Služba civilne zaštite: 032/735-700 ili 121

Služba civilne zaštite Grada Visoko