Javni poziv za dodjelu podsticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije ZDK za 2022.godinu

Na osnovu dijela 5. Programa podsticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu broj: 02-30-3536/22 od 04.03.2022. godine (u daljem tekstu: Program), gradska/općinska Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti Grada Visoko objavljuje

JAVNI POZIV

za dodjelu podsticaja samozapošljavanja  pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu

I.            Predmet Javnog poziva

Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području Grada Visoko, koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u Gradu Visoko, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava  u svrhu podsticaja samozapošljavanja i to:

  •             Program „Prvi biznis“ – u slučaju kada je podnosilac zahtjeva registrovao planiranu djelatnost, kao osnovnu djelatnost, ne ranije od 01.01.2021. godine, a najkasnije sa danom okončanja Javnog poziva po Programu;
  •            Program „Biznis plus“

Varijanta a) u slučaju kada je korisnik Programa podsticaja samozapošljavanja ovoga Ministarstva iz prethodnih godina, koji je od 01.01.2021. godine do okončanja ovog Javnog poziva zaposlio jednog ili više radnika, koji su bili na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje, te da se zahtjev za sufinansiranje zaposlenja ne podnosi za zaposlenje lica za koje je aplikant ranije koristio ovo pravo         i

Varijanta b) u slučaju kada je korisnik Programa podsticaja samozapošljavanja ovoga Ministarstva iz prethodnih godina, koji je zadržao poresku registraciju i izmirio sve poreske obaveze za 2021. godinu. Prednost za dodjelu ovih sredstava imaju aplikanti koji do sada nisu koristili sredstva po ovom osnovu.

II.           Pravo učešća na Javni poziv imaju:

1.           dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja;

2.           ratni vojni invalid;

3.           demobilizirani branilac, koji je u Oružanim snagama proveo najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine, osim lica koja su u OS pristupili kao maloljetni ili šest mjeseci po punoljetstvu, a sa minimalno 12 mjeseci provedenih u OS;

4.           dijete šehida/poginulog branioca do 35 godina života, dijete umrlog RVI i dijete umrlog nosioca najvećeg ratnog priznanja, do navršene 30 godine života;

5.           udovica šehida/poginulog branioca, korisnica porodične invalidnine;

6.           udovica ratnog vojnog invalida, korisnica porodične invalidnine;

7.           dijete umrlog demobiliziranog branioca koji je u Oružanim snagama proveo najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine i koje je sa istim živio u zajedničkom domaćinstvu ili ga je isti izdržavao najmanje posljednju godinu dana prije smrti, do navršenih 30 godina života;

8.           udovica umrlog demobiliziranog branioca koji je u Oružanim snagama proveo najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine i koja je sa istim živjela u braku najmanje dvije posljednje godine dana prije smrti.

Posebni korisnici

1.           demobilizirani branilac, koji je u Oružanim snagama proveo najmanje 12 mjeseci u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine i

2.           dijete demobiliziranog branioca koji je u Oružanim snagama proveo najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine, do navršenih 25 godina života, pod uslovom da žive u zajedničkom domaćinstvu sa demobiliziranim braniocem.

Predmetna novčana sredstva mogu biti odobrena posebnim korisnicima ako se na iste odnosi jedan od slijedećih slučajeva:

–             da je priloženi plan poslovanja ocijenjen kao profesionalan i perspektivan;

–             da opredjeljena novčana sredstva nisu utrošena;

–             nedovoljnog broja odobrenih zahtjeva iz određene lokalne zajednice i

–             utvrđivanja teških socijalno-ekonomskih prilika u porodici podnosioca zahtjeva.

III.          Potrebna dokumentacija koju prilažu kandidati za dodjelu sredstava (original ili ovjerene kopije ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva)

A.           „Prvi biznis“ – podnosioci zahtjeva dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju:

1.           dokaz o pripadnosti branilačkoj populaciji: rješenje o ličnoj ili porodičnoj invalidnini, uvjerenje o provedenom vremenu u oružanim snagama podnosioca zahtjeva, odnosno roditelja ili supružnika ukoliko zahtjev podnosi dijete demobiliziranog branioca ili supruga umrlog demobiliziranog branioca;

2.           uvjerenje o kretanju izdato od nadležnog MUP-a (prihvata se i Uvjerenje PBA-4A);

3.           uvjerenje nadležne Poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama;

4.           dokaz o registraciji biznisa kao osnovne djelatnosti nakon 01.01.2021.godine, a najkasnije sa danom zatvaranja  ovog Javnog poziva;

5.           plan poslovnih aktivnosti kojim će podnosilac zahtjeva dokazati poznavanje planirane poslovne aktivnosti sa stanovišta ulaganja, profita  i tržišta za istu. Isti mora sadržavati minimalno slijedeća poglavlja:

a)           Uvod- opis djelatnosti i predmet poslovanja

b)           Ciljevi poslovanja- narativno opisati ciljeve poslovanja sa akcentom plana utroška sredstava za koje aplicira;

c)            Plan prihoda, rashoda, poslovni rezultat i investiranje- tabelarni prikaz traženih parametara koji će sadržavati uvid u utrošak sredstava za koje aplicira;

6.           Izjava o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista)- za aplikante djecu demobiliziranih branilaca;

7.           Izvod iz matične knjige rođenih- dostavljaju samo djeca demobiliziranih branilaca;

8.           Izjava supruge umrlog demobiliziranog branioca da je sa istim živjela u braku najmanje dvije posljednje godine dana prije smrti;

9.           Izvod iz matične knjige umrlog supružnika-dostavljaju samo supružnici umrlih demobiliziranih branilaca.

B.           “Biznis plus” 

  Varijanta a)- podnosioci zahtjeva dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju:

1.           uvjerenje nadležne Poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama za aplikanta i registriranu djelatnost;

2.           uvjerenje nadležne Službe za zapošljavanje da je zaposleno lice bilo na evidenciji službe za zapošljavanje prije stupanja u radni odnos;

3.           obrazac JS 3100- Prijava osiguranja za zaposleno lice- izdat od nadležne Poreske uprave;

4.           obrazac JS 3650- Informacija o uplaćenim doprinosima za zaposleno lice- izdat od nadležne Poreske uprave (za zaposlena lica u aprilu 2022. godine obrazac JS 3650 dostaviti najkasnije do 10.06.2022.godine);

5.           uvjerenje nadležne gradske/općinske službe o učešću u prethodnim projektima zapošljavanja i samozapošljavanja Ministarstva;

6.           potvrda o kretanju izdata od strane nadležnog MUP-a  (prihvata se i Uvjerenje PBA-4A).

Varijanta b)- podnosioci zahtjeva dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju:

1.           izvod iz registra poslovnih subjekata porezne uprave kao dokaz o aktivnoj registraciji djelatnosti;

2.           uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama za podnosioca zahtjeva i registrovanu djelatnost;

3.           uvjerenje nadležne gradske/općinske službe o učešću u prethodnim projektima zapošljavanja i samozapošljavanja Ministarstva.

IV.          Visina sredstva

             Program „Prvi biznis“ – 8.000,00 KM.

             Program „Biznis plus“

Varijanta a)– do 5.000,00 KM

Varijanta b)– 1.000,00 KM.

V.           Postupak odobravanja sredstava

Zahtjev za podsticaj samozapošljavanja zainteresovani kandidati podnose na obrascu kojeg propisuje ministar Ministarstva, uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije, kao dokaza o ispunjavanju uslova Javnog poziva.

Na osnovu donešene odluke Ministarstva, grad/općina, Ministarstvo i Korisnik potpisati će ugovor kojim će biti detaljno regulisane sve obaveze strana u postupku.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj Službi boračko-invalidske zaštite grada/općine i Ministarstvu.

VI.          Prijave na oglas se mogu izvršiti zaključno sa 28.04.2022. godine

VII.         Podnošenje zahtjeva

Obrasce zahtjeva zainteresovani kandidati mogu preuzeti kod nadležne službe Grada Visoko.

Podnosilac je dužan svojeručno potpisati zahtjev, kojim potvrđuje da je priložio svu potrebnu dokumentaciju traženu Javnim pozivom (original ili ovjerene kopije ne starije od 3 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva).

Zahtjevi sa kompletiranom dokumentacijom dostavljaju se nadležnoj službi grada/općine.

  Nepotpuni, neblagovremeni i neuredni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje.

  Sve imenice upotrebljene u muškom ili ženskom rodu u ovom Javnom pozivu odnose se na oba spola.