Javni poziv za dodjelu sredstava za financiranje i sufinanciranje programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom u 2022. godini

Na osnovu Odluke Upravnog odbora o objavljivanju Javnog poziva za dodjelu sredstava za financiranje i sufinanciranje programa održivosti zaposlenosti osoba s invaliditetom u 2022. godini, broj:01-04-5-2629/22 od 14.03.2022. godine, u skladu sa odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Sl. novine FBiH“ 9/10, u daljem tekstu: Zakon), Pravilnikom o raspodjeli sredstava za financiranje/sufinanciranje programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom broj: 01-02-2-2624/22 od 14.03.2022.godine (u daljem tekstu: Pravilnik), Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje

JAVNI POZIV

za dodjelu sredstava za financiranje i sufinanciranje programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom u 2022. godini

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je izbor programa održivosti zaposlenosti osoba s invaliditetom (LOT I, LOT IV i LOT V), koji će sudjelovati u raspodjeli sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (u daljem tekstu: Fond) za financiranje/sufinanciranje programa u 2022. godini. 

Ukupan iznos sredstava koja se dodjeljuju po ovom javnom pozivu je3.250.000,00KM,  raspoređenih na tri LOT-a prema oblastima na koje se programi odnose, tj. shodno projektnim ciljevima i aktivnostima, te potrebama osoba s invaliditetom, kako slijedi:

 • Lot I: Za financiranje/sufinanciranje programa za održavanje postojeće razine zaposlenosti osoba sa invaliditetom u privrednim društvima za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnim radionicama – 1.600.000,00 KM;
 • Lot IV: Za financiranje/sufinanciranje programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom koje obavljaju samostalnu djelatnost ili poljoprivrednu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje uključujući i osobe sa invaliditetom koje su zaposlene u skladu sa članom 56. stav 2. i 3. Zakona –1.500.000,00 KM;
 • Lot V: Za financiranje/sufinaciranje programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom zaposlenih u organizacijama osoba sa invaliditetom –  150.000,00 KM.

II USLOVI, PRAVO SUDJELOVANJA I NAMJENE

Potrebno je da podneseni programi prema oblastima i grupama, kao i njihovi nositelji ispunjavaju određene zahtjeve i uvjete za sudjelovanje u raspodjeli sredstava Fonda u okviru svakog LOT-a, kako slijedi:

Za sredstva iz Lot I: Za financiranje/sufinanciranje programa za održavanje postojeće razine zaposlenosti osoba sa invaliditetomu privrednim društvima za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnim radionicama:

Pravo sudjelovanja po Lotu I imaju privredna društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitne radionice.

Programi koji se financiraju/sufinanciraju iz Lota I mogu se odnositi na jednu ili više sljedećih potreba i aktivnosti:

 • Nabavka i održavanje sredstava i opreme za rad;
 • Nabavka specijalnih pomagala i opreme za radne potrebe osoba sa invaliditetom;
 • Nabavka roba, materijala i sirovina, koji ne mogu biti predmetom neposredne preprodaje, nego isti moraju biti upotrebljeni kroz program;
 • Adaptacija ili proširenje radnog prostora ukoliko je vezan uz prilagođavanje radnog prostora potrebama osoba sa invaliditetom – najviše do 15% od ukupnog iznosa koji se može dodijeliti po jednom programu;
 • Reparacija specijalnih pomagala i opreme;
 • Sufinanciranje režijskih, komunalnih i troškova zakupa prostora – najviše do 10% od ukupnog iznosa koji se može dodijeliti po jednom programu.

Uvjeti za dodjelu sredstava za financiranje/sufinanciranje programa iz Lota I su:

 • Da iskazane potrebe i aktivnosti budu na odgovarajući način pojašnjene i obrazložene, specificirane u financijskom planu i potkrijepljene odgovarajućim ponudama – predračunima i drugim relevantnimdokazima;
 • Da privredno društvo ili zaštitna radionica nema iskazan gubitak u prethodnoj godini;
 • Da privredno društvo ili zaštitna radionica nije niti u postupku stečaja nitilikvidacije;

Maksimalan iznos za koji se može aplicirati po jednom programu/subjektu iz LOT-a I je 50.000,00 KM.

Za sredstva iz Lot IV:Za financiranje/sufinanciranje programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom koje obavljaju samostalnu djelatnost ili poljoprivrednu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje uključujući i osobe sa invaliditetom koje su zaposlene u skladu sa člankom 56. stavak 2. i 3. Zakona:

Programi  koji  se  financiraju/sufinanciraju  iz  Lota  IV  mogu  se  odnositi  na sljedeće potrebe i aktivnosti:

 • Nabavka ili reparacija potrebnih sredstava rada, specijalnih pomagala i opreme (navedeno ne uključuje ortopedska pomagala na koje osobe sa invaliditetom imaju pravo po drugim zakonskim osnovama);
 • Poboljšanje uslova rada, adaptacija radnog prostora i njihovo prilagođavanje potrebama osoba sa invaliditetom;
 • Nabavka roba, materijala i sirovina koji ne mogu biti predmetom neposredne preprodaje, nego isti moraju biti upotrebljeni za programske aktivnosti;
 • Sufinansiranje troškova asistencije u radu i drugih tekućih troškova – najviše do 10% od ukupnog iznosa koji se može dodijeliti po jednom programu.

Ukoliko se planira namjena iz ove tačke neophodno je dostaviti i izjavu o angažovanju asistenta u radu koja najmanje sadrži: ime i prezime asistenta, zanimanje, kompetencije te poslove koje će asistent obavljati. U suprotnom ova namjena neće biti odobrena.

Uvjeti za dodjelu sredstava za financiranje/sufinanciranje programa izoveoblastisu:

 • Da  aplikant  u  momentu  objavljivanja  javnog  poziva ne koristi novčani stimulans za samozapošljavanje od Fonda, odnosno da je proteklo 18 mjeseci od dana dodjele sredstava novčanoga stimulansa;
 • Da osobe koje ostvaruju pravo po članu 56. stav 2. i 3. Zakona u momentu objavljivanja javnog poziva ne koriste pravo na novčani stimulans za zapošljavanje od Fonda, odnosno da je proteklo 18 mjeseci od dana dodjele sredstava novčanoga stimulansa;
 • Da aplikant nema duga po osnovu javnih prihoda i duga po osnovu indirektnih poreza ili da ima zaključen sporazum sa Poreznom upravom FBiH ili Upravom za indirektno oporezivanje o obročnom izmirenju duga i tu obavezu uredno izmiruje;
 • Da iskazane potrebe i aktivnosti za koje se programom traži financijska podrška budu na odgovarajući način pojašnjene i obrazložene i potkrijepljene odgovarajućim ponudama/ predračunima;
 • Da obrt nema iskazan gubitak u prethodnoj godini;
 • Da je aplikant opravdao sva ranije dodijeljena sredstva ili izvršio povrat nenamjenski utrošenih sredstava ili uredno izvršava obaveze iz ugovora o obročnoj otplati duga;
 • Da dostavi validne dokumente tražene javnim pozivom.

Maksimalan iznos koji se može dodijeliti po jednom programu održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom koje obavljaju samostalnu djelatnost ili poljoprivrednu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje uključujući i osobe sa invaliditetom koje su zaposlene u skladu sa člankom 56. stavak 2. i 3. Zakona u okviru LOT-a IV je 5.000,00 KM.

Za sredstva iz Lot V: Za financiranje/sufinaciranje programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom zaposlenih u organizacijama osoba sa invaliditetom

Programi  koji  se  financiraju/sufinanciraju  iz  Lota  V  mogu  se  odnositi  na sljedeće potrebe i aktivnosti:

 • Nabavka sredstava i opreme za rad;
  • Nabavka specijalnih pomagala i opreme za radne potrebe osoba sa invaliditetom;
  • Sufinansiranje režijskih, komunalnih i troškova zakupa prostora.

Uvjeti za dodjelu sredstava za financiranje/sufinanciranje programa iz ove oblasti su:

 • Da organizacija osoba sa invaliditetom ima klasifikaciju djelatnosti: 88.10, 88.91 ili 85.321;
 • Da organizacija osoba sa invaliditetom iz prethodne točke ima zaposlenu minimalno jednu osobu sa invaliditetom koja ispunjava uslove iz člana 15. stav (6) Zakona;
 • Da organizacija osoba sa invaliditetom nema duga po osnovu javnih prihoda i duga po osnovu indirektnih poreza ili da ima zaključen sporazum sa Poreznom upravom FBiH ili Upravom za indirektno oporezivanje o obročnom izmirenju duga, i tu obavezu uredno izmiruje;
 • Da nije došlo do neopravdanog otpuštanja osoba sa invaliditetom zaposlenih sredstvima Fonda od strane poslodavca. Opravdanim prekidom radnog odnosa podrazumjeva se: a) penzionisanjem zaposlene osobe sa invaliditetom; b) gubljenjem invalidskog statusa zaposlene osobe sa invaliditetom ili umanjenjem procenta invaliditeta ispod 60%; c) smrću  uposlene osobe sa invaliditetom; d) raskidom ugovora o radu do kojeg je došlo zbog dokumentovane teže povrede radnih obaveza od strane osobe sa invaliditetom ili e) raskidom ugovora o radu sa osobom sa invaliditetom na njen zahtjev, ukoliko zahtjev nije posljedica nesavjesnog odnosa poslodavca prema zaposlenoj osobi sa invaliditetom, odnosno nepoštivanja zakonom zagarantovanih prava osobe;
 • Da iskazane potrebe i aktivnosti budu na odgovarajući način pojašnjene i obrazložene, specificirane u financijskom planu i potkrijepljene odgovarajućim ponudama-predračunima i drugim relevantnim dokazima;
 • Da organizacija osoba sa invaliditetom nije registrirana/osnovana u tekućoj godini;
 • Da je aplikant opravdao sva ranije dodijeljena sredstva ili izvršio povrat nenamjenski utrošenih sredstava ili uredno izvršava obaveze iz ugovora o obročnoj otplati duga;
 • Da dostavi validne dokumente tražane javnim pozivom.

Uvjet za dobivanje sredstva po Lot-u V koje treba da ispuni osoba/e sa invaliditetom za koju/e se aplicira:

 • Da osoba/e sa invaliditetom za koje se aplicira na Lot V u momentu objavljivanja  javnog poziva ne koristi novčani stimulans odnosno da je Upravni odbor usvojio izvještaj o namjenskom utrošku sredstava korisnika;
 • Da osoba sa invaliditetom ispunjava uslove iz člana 15. stav (6) Zakona;
 • Da je osoba sa invaliditetom zaposlena na neodređeno vrijeme.

Maksimalan iznos koji se može dodijeliti po jednom programu održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom zaposlenih u organizacijama osoba sa invaliditetom – Lot V je 10.000,00 KM.

III NAČIN APLICIRANJA

Aplikanti podnose prijedloge programa na odgovarajućem aplikacijskom obrascu Fonda i to:

 • Za sredstva iz LOT-a I za programe održavanje postojeće razine zaposlenosti osoba s invaliditetom u privrednim društvima za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnim radionicama JPA L-1;
 • Za sredstva iz LOT-a IV za programe održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom koje obavljaju samostalnu djelatnost ili poljoprivrednu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje uključujući i osobe sa invaliditetom koje su zaposlene u skladu sa članom 56. stav 2. i 3. Zakona na aplikacijskom obrascu  SP JPA  L-4;
 • Za sredstva iz LOT-a V za financiranje/sufinaciranje programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom zaposlenih u organizacijama osoba sa invaliditetom na aplikacijskom obrascu ORGJPA L-5.

Aplikacijski obrazac se može preuzeti:

 • u prostorijama Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, ul. Vilsonovo šetalište br. 10, 71 000 Sarajevo;
 • na internet stranici Fonda: www.fond.ba.

NAPOMENA!

U skladu sa Odlukom Upravnog odbora br. 01-05-5-1832/16 od 22.03.2016. godine i Odlukom o dopunama Odluke br. 01-05-5-1832/16 od 22.03.2016. godine usvojenoj 08.09.2016. godine (br. Odluke: 01-05-5-6351/16), prilikom dostavljanja dokaza o invaliditetu prema potrebama javnog poziva obavezno se dostavlja validan dokaz o invaliditetu kako slijedi:

 • Za kategoriju „neratnih invalida“ – uvažava se svaki nalaz, ocjena i mišljenje Instituta za medicinsko vještačenje izdato u razdoblju od 2007. godine do danas ili rješenje centra za socijalni rad izdato na osnovu gore navedenog nalaza, ocjene i mišljenja Instituta za medicinsko vještačenje (original ili ovjerena kopija).
 • Kategorija lica sa mentalnom retardacijom /intelektualnim teškoćama – bilo koji akt (rješenje, potvrda, uvjerenje, nalaz) nadležnog organa, iz kojeg je vidljivo da se radi o licu sa lakom ili umjerenom mentalnom retardacijom ili nalaz, ocjena i mišljenje Instituta za medicinsko vještačenje, koje se smatra važećim za kategoriju „neratnih invalida“ (original ili ovjerena kopija).
 • Za kategoriju ratnih vojnih invalida – kao dokaz se uvažava nalaz, ocjena i mišljenje Instituta za medicinsko vještačenje donesen nakon početka postupka revizije u julu/srpnju 2010. godine, ukoliko je iz nalaza moguće utvrditi da se radi o tzv. „revizionom nalazu“ (ovjerena kopija) i odgovarajuća potvrda/uvjerenje nadležne službe za boračko/braniteljsko-invalidsku zaštitu o utvrđenom procentu vojnog invaliditeta ne starija od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva (original).
 • Za kategoriju ratnih vojnih invalida koji su u postupku revizije izvedeni iz prava, a koji su tužili i gdje je presudom Vrhovnog suda Federacije BiH rješenje nadležnog federalnog ministarstva poništeno i predmet vraćen na ponovni postupak, kao dokaz se uvažava ovjerena kopija naprijed navedene presude uz priloženu informaciju od nadležne službe za boračko/braniteljsko-invalidsku zaštitu u kojoj fazi je predmetni postupak, te ako je završen kakvo je rješenje doneseno (original).
 • Za kategoriju civilnih žrtava rata – kao dokaz se uvažava, kao i kod „neratnih“ invalida, svaki nalaz, ocjena i mišljenje Instituta za medicinsko vještačenje izdat u razdoblju od 2007. godine do danas ili rješenje nadležne službe socijalne zaštite o utvrđenom procentu tjelesnog oštećenja, odnosno potvrda/uvjerenje ove službe (original ili ovjerena kopija).
 • Svim osobama kojim je invaliditet utvrđen u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju vojnog invaliditeta („Službene novine FBiH“ 41/04), uvažava se nalaz, ocjena ili mišljenje doneseno na osnovu navedenog akta, uključujući neratne i druge invalide kojim je invaliditet utvrđen na osnovu iznad navedenog Pravilnika.

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz uredno popunjen aplikacioni obrazac za podnošenje prijedloga programa, u okviru Lot-ova I,  IV i V aplikant obavezno prilaže sljedeće dokumente:

 • Rješenje o registraciji poslodavca (u pravilu prvo izdato rješenje o registraciji), odnosno rješenje o registraciji odgovarajućeg oblika obavljanja samostalne djelatnosti (ovjerena fotokopija). Ukoliko aplikant ne dostavi prvo izdato Rješenje o registraciji, bodovanje po kriteriju ”dužina poslovanja aplikanta” izvršiti će se prema dostavljenom Rješenju;
 • Rješenje o razvrstavanju subjekta prema djelatnosti – statistika (ovjerena fotokopija);
 • PDV broj ako je aplikant registrovan kao PDV obveznik (ovjerena fotokopija);
 • Lista osiguranih lica kod Porezne uprave FBiH – ne starija od dana objavljivanja javnog poziva (original);
 • Bilans stanja i bilans uspjeha za prethodnu godinu (ovjerena fotokopija). Za lica koja obavljaju samostalnu ili poljoprivrednu djelatnost Obrazac SPR-1053 za prethodnu godinu (ovjerena fotokopija), a za one koji porez na dohodak plaćaju paušalno akt nadležnog organa kojim se odobrava paušalno plaćanje poreza na dohodak (ovjerena fotokopija). Budžetski korisnici dostavljaju samo bilans stanja za prethodnu godinu (ovjerena fotokopija);
 • Uvjerenje da aplikant nema duga po osnovu javnih prihoda izdato od Porezne uprave FBiH, ne starije od dana objavljivanja javnog poziva (original);
 • Uvjerenje da aplikant nema duga po osnovu indirektnih poreza izdato od Uprave za indirektno oporezivanje, ne starije od dana objavljivanja javnog poziva (original). Ukoliko aplikant nije obveznik indirektnog oporezivanja dostavlja originalnu izjavu ovjerenu pečatom i potpisom;
 • Potvrda poslovne banke da aplikant nema blokiran glavni transakcijski račun (potvrda o solventnosti) – ne starija od dana objavljivanja javnog poziva (original). Za poslodavce koji posluju preko jedinstvenog računa trezora, dostavlja se izjava ovjerena pečatom i potpisom u kojoj se navodi: broj računa trezora, šifra prihoda, budžetski kod i šifra općine;
 • Aplikanti koji imaju utvrđen porezni dug ili dug po osnovu indirektnih poreza, a koji imaju zaključen sporazum sa Poreznom upravom FBiH ili Upravom za indirektno oporezivanje o obročnom izmirenju duga, i tu obavezu uredno izmiruju dužni su uz aplikaciju dostaviti ovjerenu kopiju sporazuma sa Poreznom upravom FBiH ili Upravom za indirektno oporezivanje o obročnom izmirenju duga i dokaz iz kojeg je vidljivo da se obaveze o obročnom izmirenju duga uredno izmiruju u skladu sa sporazumom o obročnom izmirenju duga (dokument ne stariji od dana objavljivanja javnog poziva). Aplikanti koji imaju utvrđen porezni dug ili dug po osnovu indirektnih poreza, a koji u vezi sa primjenom članom 49. Zakona vode upravni spor kod nadležnog suda, dužni su dostaviti dokaz o pokrenutom upravnom sporu.

Ovisno o Lotu za koji se aplicira, aplikanti su dužni dostaviti i sljedeću dodatnu dokumentaciju:

LOT  I – aplikanti dostavljaju sljedeću dodatnu dokumantaciju:

 • Rješenje o utvrđivanju statusa društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom (ovjerena fotokopija);
 • Biznis plan;
 • Izvod iz sudskog registra, ne stariji od tri mjeseca od dana objavljivanja javnog poziva (original ili ovjerena fotokopija);
 • Originalnu izjavu da nije došlo do smanjenja broja zaposlenih osoba sa invaliditetom u odnosu na prethodnu godinu;
 • Dokaz da je privredno društvo ili zaštitna radionica zaposlene osobe s invaliditetom zadržalo u radnom odnosu, ili dokaz da je u skladu sa Ugovorom izvršena zamjena odnosno zapošljavanje nove osobe sa invaliditetom, ili dokaz da je do smanjenja broja zaposlenih osoba sa invaliditetom došlo uslijed opravdanih razloga – ovjerena fotokopija dokumenta koji dokazuje razlog raskida ugovora: rješenje o penzionisanju, rješenje o umanjenju ili ukidanju  invalidskog  statusa, smrtni list, sporazumni raskid ugovora, rješenje o otkazu ugovora o radu sa popratnom dokumentacijom, otkaz osobe sa invaliditetom sa navedenim razlogom, itd. Navedena dokumentacija se dostavlja za slučajeve raskida ugovora koji su nastali od posljednjeg javnog poziva na kojem je aplikant uvršten u raspodjelu sredstava Fonda.
 • Odgovarajući predračuni, ponude i drugi relevantni dokazi za aplicirane nabavke, kupovinu, adaptaciju ili najam.
 • Aplikanti su dužni dostaviti ponude/predračune za aplicirane namjene od dobavljača koji se zvanično bavi prodajom predmetne nabavke ili pružanjem predmetne usluge, o čemu će procjenu vršiti Komisija za ocjenu aplikacija.
 • Ukoliko korisnik ne može izvršiti nabavku od ponuđača od kojeg je uz aplikaciju i priložio ponudu/predračun, dužan je od Fonda u toku trajanja implementacije programa pismeno tražiti odobrenje za promjenu predračuna/ponude odnosno ponuđača. Ukoliko korisnik ipak izvrši nabavku u skladu sa potpisanim Ugovorom i podnesenim Aplikacionim obrascem, ali od drugog ponuđača bez prethodnog pismenog odobrenja Fonda, isti se može do momenta usvajanja konačnog izvještaja o namjenskom utrošku sredstava po predmetnom javnom pozivu obratiti Upravnom odboru Fonda, koji će donijeti konačnu odluku o tome da li se nabavka smatra opravdanom.
 • Financijski izvještaj o prihodima i rashodima sredstava posebne namjene za prethodnu godinu za sve obveznike po članu 55. Zakona ili orginalnu izjavu da do ostvarenja prihoda i rashoda po navedenom osnovu u prethodnoj godini nije došlo.
 • Dokaz o vlasništvu, posjedu ili najmu objekta na period ne kraći od pet godina od dana apliciranja, ukoliko aplikant aplicira za namjenu „Adaptacija ili proširenje radnog  prostora ukoliko  je vezan uz prilagođavanje radnog prostora potrebama osoba sa invaliditetom“ (zemljišno – knjižni izvadak, posjedovni list, ugovor o najmu, dokaz da se imovina vodi u poslovnim knjigama aplikanta ili akt nadležnog organa – ovjerenafotokopija). Ugovor o najmu treba biti ovjeren u Poreznoj upravi FBiH.
 • Tabelarni prikaz svih osoba sa invaliditetom koje su zaposlene u privrednom društvu za zapošljavanje osoba sa invaliditetom ili zaštitnoj radionici. Tabela zaposlenih osoba mora sadržavati najmanje ime i prezime osobe, vrstu i stepen invaliditeta, period na koji su navedene osobe zaposlene.

LOT  IV – aplikanti dostavljaju sljedeću dodatnu dokumantaciju:

 • Dokaz o invaliditetu za osobe obuhvaćene programom održivosti zaposlenosti: za osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost ili poljoprivrednu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje, uključujući i osobe sa invaliditetom koje su zaposlene u skladu sa članom 56. stav 2. i 3. Zakona (ovjerena fotokopija);
 • Osobe sa invaliditetom koje su zaposlene u skladu sa članom 56. stav 2. i 3. Zakona, a apliciraju na sredstva iz Lot-a IV, dužne su dostaviti rodni ili vjenčani list kojim dokazuju rodbinsku/bračnu vezu (ovjerena fotokopija);
 • Odgovarajući predračuni ili ponude / kupoprodajni ugovori za aplicirane namjene.

Aplikanti su dužni dostaviti ponude/predračune za aplicirane namjene od dobavljača koji se zvanično bavi prodajom predmetne nabavke ili pružanjem predmetne usluge, o čemu će procjenu vršiti Komisija za ocjenu aplikacija.

Kupoprodajni ugovori mogu se odnositi samo za nabavku domaćih životinja, pčelinjih društava/košnica i stočne hrane. 

Ukoliko aplikant ne može izvršiti nabavku od ponuđača od kojeg je uz aplikaciju i priložio ponudu/predračun/kupoprodajni ugovor, dužan je od Fonda u toku trajanja implementacije programa pismeno tražiti odobrenje za promjenu predračuna/ponude odnosno ponuđača. Ukoliko korisnik ipak izvrši nabavku u skladu sa potpisanim Ugovorom i podnesenim Aplikacionim obrascem, ali od drugog ponuđača bez prethodnog pismenog odobrenja Fonda, isti se može do momenta usvajanja konačnog izvještaja o namjenskom utrošku sredstava po predmetnom javnom pozivu obratiti Upravnom odboru Fonda, koji će donijeti konačnu odluku o tome da li se nabavka smatra opravdanom.

LOT  V– aplikanti dostavljaju sljedeću dodatnu dokumantaciju:

 • Izvod iz registra udruženja izdat od Ministarstva pravde, ne stariji od dana objavljivanja javnog poziva (original);
 • Dokaz da je organizacija osoba sa invaliditetom zaposlene osobe s invaliditetom uz podršku Fonda (novčani stimulans) zadržalo u radnom odnosu ili dokaz da je u skladu sa Ugovorom izvršena zamjena odnosno zapošljavanje nove osobe sa invaliditetom, ili dokaz da je do raskida ugovora  sa osobama sa invaliditetom došlo uslijed opravdanih razloga – ovjerena fotokopija dokumenta koji dokazuje razlog raskida ugovora: rješenje o penzionisanju, rješenje o umanjenju ili ukidanju  invalidskog  statusa, smrtni list, sporazumni raskid ugovora, rješenje o otkazu ugovora  o radu sa popratnom dokumentacijom, otkaz osobe sa invaliditetom sa navedenim razlogom itd. Navedena dokumentacija se dostavlja za slučajeve raskida ugovora koji su nastali od posljednjeg javnog poziva na kojem je aplikant uvršten u raspodjelu sredstava Fonda po Lot-u V.
 • Odgovarajući predračuni, ponude i drugi relevantni dokazi za aplicirane namjene;
 • Aplikanti su dužni dostaviti ponude/predračune za aplicirane namjene od dobavljača koji se zvanično bavi prodajom predmetne nabavke ili pružanjem predmetne usluge, o čemu će procjenu vršiti Komisija za ocjenu aplikacija.
 • Ukoliko aplikant ne može izvršiti nabavku od ponuđača od kojeg je uz aplikaciju i priložio ponudu/predračun, dužan je od Fonda u toku trajanja implementacije programa pismeno tražiti odobrenje za promjenu predračuna/ponude odnosno ponuđača. Ukoliko korisnik ipak izvrši nabavku u skladu sa potpisanim Ugovorom i podnesenim Aplikacionim obrascem, ali od drugog ponuđača bez prethodnog pismenog odobrenja Fonda, isti se može do momenta usvajanja konačnog izvještaja o namjenskom utrošku sredstava po predmetnom javnom pozivu obratiti Upravnom odboru Fonda, koji će donijeti konačnu odluku o tome da li se nabavka smatra opravdanom.
 • Dokaz o invaliditetu za zaposlene osobe sa invaliditetom u organizaciji (ovjerena fotokopija);
 • Ugovori o radu za zaposlene osobe sa invaliditetom (original ili ovjerena fotokopija).
 • Vrsta dokaza o invaliditetu koji se prilaže za određene kategorije i vrste invaliditeta preciznije su definisane u poglavlju III NAČIN APLICIRANJA javnog poziva.
 • Aplikantima koji u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom imaju pravo da apliciraju za dodjelu sredstava po Lot-u I, po jednom Lot-u se maksimalno može dodijeliti do 4.000,00 KM po pojedinačnoj osobi sa invaliditetom zaposlenoj pod posebnim uslovima u skladu sa Zakonom u tomsubjektu
 • Aplikantima koji u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom imaju pravo da apliciraju za dodjelu sredstava po Lot-u V, maksimalno se može dodijeliti do 3.000,00 KM po pojedinačnoj osobi sa invaliditetom koja ispunjava uslove za dodjelu sredstava po ovom Lot-u.

IV VREDNOVANJE APLIKACIJA

Vrednovanje/ocijenjivanje pristiglih aplikacija, kriteriji i mjerila za dodijelu sredstava, postupci za spriječavanje sukoba interesa, utvrđeni rokovi za provođenje procedure za dodijelu sredstava, te ostala pitanja vezano za proceduru provođenja javnog poziva, detaljno su obrazložena u Pravilniku o raspodjeli sredstava za financiranje/sufinanciranje programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom broj: 01-02-2-2624/22 od  14.03.2022. godine koji je dostupan na internet stranici Fonda, www.fond.ba.

Sa aplikantima koji Odlukom Upravnog odbora budu uvršteni u raspodjelu sredstava zaključuje se ugovor kojim su detaljnije definirana međusobna prava i obveze.

Kao oblik jamstva za izvršenje ugovornih obaveza od strane korisnika sredstava odnosno kao instrument osiguranja namjenskog utroška sredstava dodjeljenih za financiranje/ sufinanciranje programa koristit će se mjenica na glavni račun korisnika sredstava.

Vremenski okvir za implementaciju programa je šest mjeseci.

V PODNOŠENJE APLIKACIJE

Popunjen aplikacijski obrazac sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte na adresu:

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Vilsonovo šetalište br. 10

71000 Sarajevo, BiH

sa naznakom „Javni poziv 2022. – financiranje/sufinanciranje programa – NE OTVARATI“

 • Javni poziv ostaje otvoren 21 dan od dana objavljivanja, a zaključno sa 06.04.2022. godine.
 • Obavijest o objavljivanju Javnog poziva se objavljuje u najmanje dva dnevna lista, dok se cijeloviti tekst Javnog poziva objavljuje na službenoj internet stranici Fonda www.fond.ba.
 • Konsultacije i eventualna pojašnjenja javnog poziva mogu se obaviti na telefon: 033/717-740.
 • Komisija za selekciju putem obavještenja na internet stranici Fonda objaviti će Listu aplikanata prema predmetnim lot-ovima koji ne ispunjavaju uslove za dodijelu sredstva u okviru programa. Navedenim obavještenjem će korisnici biti informisani o mogućosti prigovora na objavljenu listu.
 • Rok za dostavu prigovora/upita koji se odnose na bodovanje aplikacija odnosno objavljene rezultate javnog poziva je 8 dana, od datuma objave rezultata na internet stranici Fonda.
 • Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje.
 • Dostavljenu dokumentaciju u okviru Javnog poziva Fond neće vraćati aplikantima.

Datum objave: 16.03. 2022. godine.

Aplikacione obrazce možete preuzeti: