Javni poziv za predaju prijava za odobravanje sredstava za pomoć u adaptaciji i izgradnji školskih objekata sa područja Grada Visoko za 2022. godinu

Na osnovu člana 30. Statuta Grada Visoko («Službeni glasnik Grada Visoko» broj:10/21), Budžeta Grada Visoko za 2022. godinu, Odluke o izvršenju Budžeta grada Visoko za 2022. godinu («Službeni glasnik Grada Visoko» broj:13/21) i Programa utroška sredstava Transfera za pomoć u adaptaciji i izgradnji školskih objekata na području Grada u Budžetu Grada Visoko za 2022. godinu, broj: 01/1-02-287/22 od 17.03.2022. godine, Gradonačelnik objavljuje:

JAVNI POZIV

za predaju prijava za odobravanje sredstava za pomoć u adaptaciji i izgradnji školskih objekata sa područja Grada Visoko za 2022. godinu

  Grad Visoko poziva osnovne i srednje škole sa područja Grada Visoko, da predaju  prijave za odobravanje sredstava za finansiranje/sufinansiranje troškova adaptacije i izgradnje školskih objekata i školskih sportskih sala iz Budžeta Grada Visoko za 2022. godinu.

  1. Pravo učešća na Javnom pozivu imaju sve osnovne i srednje škole sa području Grada Visoko.
  • Uz prijavu na Javni poziv potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
  1. Predmjer i predračun radova, odnosno jasno navedena potrebna finansijska sredstva za realizaciju projekta (faza i obim radova koji se mogu realizovati u 2022. godini);
  2. Instrukciju za uplatu sredstava.

Javni poziv ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja.

Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u šalter Sali Grada Visoko ili putem pošte na adresu: Grad Visoko, Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti, sa naznakom „Prijava na Javni poziv osnovnim i srednjim školama za pomoć u adaptaciji i izgradnji školskih objekata za 2022. godinu“, najkasnije do 29.03.2022. godine, do 16 sati.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.