JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko: JAVNI POZIV za prijem pripravnika- volontera

Na osnovu člana 34. Zakona o radu ( Službene novine Federacije Bosne iHercegovine, broj 26/16),

direktorica  JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko upućuje :

JAVNI POZIV

za prijem pripravnika- volontera sa završenom visokom stručnom spremom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Javnoj ustanovi za predškolski odgoj i  obrazovanje Visoko u trajanju od jedne godine, i to :

 

Pripravnik – volonter – Prof. Predškolskog odgoja i obrazovanja -jedan (1)izvršilac.

 

Prijem pripravnika- volontera na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa vrši se na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine dana.

I

Uz prijavu, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju  opštih uslova propisanih Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju ( orginal ili ovjerna kopija dokumenata ne starija od 6 mjeseci):

  1. Diplomu o završenoj školskoj spremi (VSS , profesor predškolskog odgoja i obrazovanja, Bakaleaurat/Bachelor predškolskog odgoja i obrazovanja)
  2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
  3. Izvod iz matične knjige rođenih
  4. Sanitarna knjižica
  5. Da se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba, nakon sticanja visoke stručne spreme
  6. Izjava da nije obavio/la pripravnički staž ili volonterski rad pripravnika u struci do prijave na Javni poziv.

Dokumente pod tačkom 4. kandidat dostavlja po izvršenom izboru ,a prije stupanja na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

 

II

Kandidati su dužni dostaviti i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje.

  1. Uvjerenje  JU Službe za zapošljavanje ,da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba,
  2. Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visokoškolskoj ustanovi,
  3. Pod istim uvjetima , prednost imaju članovi porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, a koja se dokazuje Uvjerenjem nadležne gradske /općinske službe o priznavanju svojstva člana porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca.

III

Zaprimljene prijave će razmotriti posebno formirana komisija za izbor kandidata, te  sačiniti rang listu kandidata koji ispunjavaju uslove utvrđene Javnim pozivom  i stiču pravo na intervju , te  istu objaviti na oglasnoj ploči JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko .

IV

Intervju za kandidate koji ispunjavaju uslove utvrđene Javnim pozivom  , će obaviti komisija za izbor kandidata u prostorijama JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko,nakon čega će se utvrditi konačna rang lista kandidata i istu dostaviti direktorici JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko radi odabira kandidata .

Intervju je obavezan za sve kandidate, te ukoliko kandidat ne pristupi zakazanom intervjuu smatraće se da je odustao od konkursa.

Nakon provedenog postupka Javnog poziva sa izabranim kandidatom će se zaključiti ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

V

Svi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci.

Javni poziv ostaje otvoren osam (8) dana (od 06.01.2021 do 13.01.2021, zadnji dan za predaju dokumentacije je 13.01.2021 ) naWeb stranici Osnivača i Oglasnoj ploči JU za predškolski odgoj i obrazovanje  Visoko,  JU Služba za zapošljavenje ZDK.

Nepotpune, neuredne  i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u  JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko, u zatvorenoj koverti na adresu:

JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko

Donje Rosulje bb, Visoko

Sa naznakom:

„Prijava na Javni poziv za prijem pripravnika- volontera sa završenom visokom stručnom spremom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Javnoj ustanovi za predškolski odgoj i  obrazovanje Visoko u trajanju od jedne godine“.